DOMİNANT ZEKÂ ALANLARINA DAYALI BİR ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİSİ


EFFECTS OF AN INSTRUCTION BASED ON DOMINANT INTELLIGENCE ON OVERCOMING MISCONCEPTIONS


Öğrt. Alime UZUNKAYA & Yrd. Doç. Dr. Sami ÖZGÜR


ÖZET
Bu araştırma; öğretim öncesi öğrencilerin ön fikirlerindeki kavram yanılgılarının tespit edilmesi, tespit edilen kavram yanılgılarının çoklu zekâ alanlarıyla ilişkilendirilmesi ve bu ilişkinin dikkate alınmasıyla tasarlanacak öğretimin kavram yanılgılarını gidermedeki etkisinin incelenmesi üzerine şekillenmektedir. Araştırma yarı deneysel desen kullanılarak yürütülmüş bir çalışmadır. Araştırma; Balıkesir İli Merkez okullarından birinde Deney grubunu 33, kontrol grubunu 30 öğrencinin oluşturduğu iki farklı 6. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Nitel yapıda olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak; kavram yanılgılarını tespit etmek için hazırlanan anket, “görüşme formu yaklaşımı”yla yapılmış görüşme, verilen cevapların analizi için analiz tabloları, öğrencilerin çoklu zekâ alanlarını tespit etmek için; çoklu zekâ envanteri ve öğrencilere yönelik çoklu zekâ alanları gözlem formu kullanılmıştır. Veriler, betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler; kavram yanılgıları ile çoklu zekâ alanları arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Öğretim esnasında yapılması gereken etkinliklerin profili, bu ilişkilerin dikkate alınmasıyla çizilmeye çalışılmış ve orijinal çerçeveler kazandırılarak bir öğretim tasarlanmıştır. Tasarlanan öğretim sonucunda; araştırma sürecinde öğrencilerin ön bilgilerinde tespit edilen kavram yanılgılarının giderilebildiği görülmüştür.


ABSTRACT
This research is featured by the determination of misconceptions about students’ opinions prior to teaching, relating them to the areas of multiple intelligences and analysis of the effect of the teaching, designed taking this relationship into the account, on eliminating the misconceptions. In this research the quasi-experimental design was used. The sample group of this research involves two different 6th grade students in one of schools in central Balıkesir. 33 of the students represent the experimental group while control group includes 30 students. In this qualitative research, an interview planned in accordance with “interview form approach” to establish the differences and parallels between the students’ answers, analysis tableaus to analyze the given answers, a multiple intelligence inventory and a multiple intelligence observation form, helping to determine the kinds of multiple intelligences of students have been used. Findings show that there is a relationship between the misconceptions affecting the instruction in a negative way and the kind of dominant intelligence. It has been tried to define learning/ teaching environment enriched with the help of activities done by taking this relationship into consideration and an instruction including original aspects has been planned. As a result of this instruction, it has been seen that the misconceptions in the students’ prior knowledge, have been eliminated.


ANAHTAR KELİMELER: kavram yanılgısı, çoklu zekâ teorisi, dominant zekâ, öğretim


KEYWORDS: misconception, multiple ıntelligence theory, dominant ıntelligence, ınstruction

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education