YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİK ÖLÇEĞİ (YBÖYÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI


LIFELONG LEARNING COMPETENCE SCALE (LLLCS): THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY


Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU & Dr. Çiğdem HÜRSEN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik bir ölçek geliştirmek ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik yapısını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu rastgele olarak seçilen 300 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile hesaplanmıştır. Analiz sonucunda 6 alt boyuttan meydana gelen yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ölçeği (YBÖYÖ) 51 maddeden oluşmuştur. Belirlenen 6 alt boyut ise sırasıyla; “öz yönetim yeterlikleri”, “öğrenmeyi öğrenme yeterlikleri”, “inisiyatif ve girişimcilik yeterlikleri”, “bilgiyi elde etme yeterliği”, “dijital yeterlikler” ve “karar verebilme yeterliği” şeklinde isimlendirilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ise 0.95 olarak hesaplanmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına göre ölçek kullanılabilir niteliklere sahiptir.


ABSTRACT
In this research our aim is to develop a scale for lifelong learning competences and investigate the validity and the reliability of the structure of the scale. The participants of this research are 300 secondary school teachers who are randomly selected. The findings on the scale’s validity of the structure are computed by the method of factor analysis. It is observed, at the end of analysis, that lifelong learning competencies scale (LLLCS), which is made up of 6 sub-dimensions, contains 51 items. The six sub-dimensions are stated as follows; “self-management competencies”, “learning how to learn competencies”, “initiative and entrepreneur competencies”, “competencies of acquiring information”, “digital competencies” and “decision-taking competencies”. The coefficient of Cronbach Alfa reliability of the scale is measured as 1.95. As the studies on the viability and reliability illustrate, the scale has the sufficient merit of utilization.


ANAHTAR KELİMELER: Yaşam boyu öğrenme, Yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, Geçerlik, Güvenirlik, Öğretmenler


KEYWORDS: Lifelong learning, Lifelong learning competencies, Validity, Reliability, Teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education