FARKLI YÖNTEMLERLE OKUMA-YAZMA ÖĞRENMİŞ BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA ERİŞİLERİYLE OKUMA HIZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARING READING COMPREHENSION LEVEL AND ORAL READING SPEED OF 5TH CLASS STUDENTS WHO HAD FIRST READING WRITING THROUGH DIFFERENT METHODS


Yrd. Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN


ÖZET
Bu araştırmada, ilk okuma ve yazma becerilerini cümle çözümleme ve ses temelli cümle yöntemiyle kazanmış ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama erişileri ve sesli okuma hızları karşılaştırılmıştır. Çalışmada deneysel araştırma modellerinden “kontrollü son-test model” kullanılmıştır. İlk okuma yazma becerisini “cümle çözümleme yöntemi” ile kazanan öğrenciler kontrol grubunu, “ses temelli cümle yöntemi” ile kazanan öğrenciler deney grubunu oluşturmuşlardır. Veriler iki ayrı çoktan seçmeli ölçme aracı ile elde edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarına ait puanlar ilişkisiz t-testi kullanılarak, .05 anlamlılık düzeyinde karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda deney grubundaki öğrencilerin okuduklarını anlama erişileri ve sesli okuma hızları ile kontrol grubundaki öğrencilerin okuduklarını anlama erişileri ve sesli okuma hızları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.


ABSTRACT
In this study comparison of the reading comprehension levels and oral reading speed has been made for primary school 5th class students, who had first reading writing skills through sentence analysis and sound based sentence method. One of the empirical methods; “Controlled final-test model”; has been used in this study. The students who got their pre reading writing skills through “sentence analysis method” has formed the control group and the others through “sound based sentence methods” has formed the experiment group. The data has been obtained by two different measuring tools related reading comprehension. Points referred to experiment and control groups have been compared at .05 significance level using independent t-test. At the end of the study no significant difference has been found between the levels of reading comprehension and aloud reading speed of the students in experiment group and in control group.


ANAHTAR KELİMELER: ilk okuma ve yazma, okuduğunu anlama erişisi, cümle çözümleme yöntemi, ses temelli cümle yöntemi


KEYWORDS: first reading and writing, reading comprehension level, oral reading speed, sentence analysis method, sound based sentence model.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education