SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE TARİH BİLİNCİ OLUŞTURMADA DİZGELİ ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ


EFFECTIVENESS OF SYSTEMATIC INSTRUCTION ON THE ACHIEVEMENT OF HISTORY CONSCIOUSNESS IN SOCIAL SCIENCES COURSE


Arş. Gör. Burcu SEZGİNSOY & Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU


ÖZET
Bu çalışmada tarih bilinci oluşturmada dizgeli öğretimin etkililiğine bakılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli çerçevesinde yürütülen çalışmada dizgeli öğretimin erişiye ve kalıcılığa etkisi incelenmiştir. İlköğretim 4. sınıflardan oluşturulan iki grup üzerinde yürütülen araştırmada, kontrol grubunda, uygulamada olan öğretim programı, deney grubunda ise dizgeli öğretim işe koşulmuştur. Veriler bilgi testi ile toplanmıştır. Hazırlanan test deney ve kontrol gruplarına uygulamadan önce ön test, uygulama sonunda son test ve uygulamadan 8 hafta sonra da kalıcılık testi olarak verilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney grubunun bilgi, kavrama düzeyi ve toplam erişi ortalaması ile kontrol grubunun bilgi, kavrama düzeyi ve toplam erişi ortalaması arasında ve deney grubunun toplam kalıcılık puanları ile kontrol grubunun toplam kalıcılık puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunurken, deney grubunun sosyal bilgiler dersi uygulama düzeyi erişi ortalaması ile kontrol grubunun uygulama düzeyi erişi ortalaması arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır


ABSTRACT
In this study, effect of systematic instruction on achivement of history consciousness was investigated. Research was conducted in the framework of pretest – posttest control group experimental design model and effect of systematic instruction on achivement and retention was searched. During the research which was carried out on two different groups with students of grade 4, in the experimental group, systematic instruction was implemented, while available social studies curriculum was implemented in the control group. Data were collected through achivement test. The test was conducted to study groups as pretest and posttest and after 8 week from pre and post test, retention test was applied to experimental group. The main results obtained from the study have been clarifed that a significant difference was found between the experimental group and the control group at the level of knowledge, comprehension and total achievement mean scores in favor of the experimental group. A significant difference was also found between the experimental group and the control group at the total retention mean scores in favor of the experimental group. However, There was no significant difference between the experimental group and the control group at the level of application achievement mean scores.


ANAHTAR KELİMELER: Dizgeli Öğretim, Sosyal Bilgiler, Tarih Bilinci


KEYWORDS: Systematic Instruction, Social Studies, History Consciousness

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education