İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SINAV HAZIRLAMALARINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA


A STUDY ON THE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PREPARATION OF TESTS


Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN


ÖZET
Bu makalede araştırmacı, sınav hazırlama ve uygulamada (a) yapılandırma: tasarım, yapı, geliştirme, (b) uygulama ve (c) yabancı dil sınavlarını değerlendirme konularını incelemiş ve bazı önerilerde bulunmuştur. Ankara ilinde devlet lisesinde staj yapan ve araştırmacının danışmanlığını yaptığı son sınıf stajyer öğrencilerden kendi rehber öğretmenlerinin öğrencilerini değerlendirmek üzere kullandıkları sınavlardan birer kopya (yazılı ya da sözlü) getirmeleri istenmiştir. Sınav örneklerinin ortak özellikleri geçerlilik ve güvenirlilik, dil becerileri ve hece, bağlam, zaman, yazım, öğrencilerin dil yeterlilikleri (basit ya da karmaşık yapıların kullanılması), yönergeler ve yabancı dil öğrenim etkinliklerinin yansıması gibi dil alanlarından oluşan konular incelenmiş ve tartışılmıştır. Çalışmanın bulgularından hareketle yabancı dil öğretmenlerine konuya ilişkin önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In this article the researcher has examined the current situation in test (a) construction: designing, structuring, developing, (b) administering, and (c) assessing the foreign language tests to see if we are still at the same point (traditional) and has given some suggestions on this indispensable issue. To collect the necessary data the 4th year students doing their practicum studies at a state high school in Ankara under the supervision of the researcher are asked to collect one sample of each test (written or oral form) their mentors have been using to assess their foreign language students. The common characteristics of the test samples are scrutinized in terms of validity and reliability, language skills and areas including spelling, contextualization, time, typing, students’ foreign language level (simple or complex structures), instructions, and backwash effect. Relying on the findings of the study some recommendations have been made for foreign language teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Sınav, tasarım, uygulama, değerlendirme, yabancı dil eğitimi


KEYWORDS: Testing, designing, administering, assessing, foreign language education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education