BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRETMENİ OLMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ


DEVELOPING A SELF-EFFICACY SCALE FOR BECOMING A TEACHER IN MULTIGRADE CLASSES


Yrd. Doç. Dr. Ramazan SAĞ


ÖZET
Araştırmayla öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıflarda öğretmenlik yapma konusunda öz- yeterlilik algılarını saptamaya olanak veren bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Deneme formundaki maddeler ilk olarak gerek birleştirilmiş sınıflar gerekse özyeterlik alanyazın taramaları sonucunda tanımlanmış olup formun kapsam geçerliği sekiz uzmandan alınan görüşler doğrultusunda sağlanmaya çalışılmıştır. Dört üniversiteden 418 öğretmen adayından alınan veriler üzerinde, temel bileşenler analizi tekniği kullanılarak faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Heuristic anlayışa göre açımlayıcı faktör analizi kullanılan analizde, faktörler arasında açıklık için Varimax döndürme tekniği kullanılmıştır. Sonuçta, 2 faktörlü ve 19 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Ölçekteki faktörlerden birincisi, ölçeğe ilişkin varyansın % 31’ini, ikincisi % 29’unu açıklamaktadır. Ölçeğin güvenilirlik değeri (α) .93’tür.


ABSTRACT
This study aimed to develop a scale that helps to determine the perceptions of student teachers’ self-efficacy regarding their skills of becoming a teacher in multigrade classes. Items in the try form were developed based on literature of teaching in the multigrade classes, and also in self-efficacy, then it was taken opinions from eight experts about validity of the scala. The Principle Component Analysis technique was used for factor analysis of the data collected from 418 student teachers enrolled in four universities. For the analysis, Exploratory Factor Analysis was used in accordance with the Heuristic approach and Varimax rotation technique was used for the dispersion of factors. In the results, a scale with 2 factors and 19 items was obtained. The first of the factors found as significant in the scale explains 31% of the variance and the second factor explains 29 % of the variance of the scale. Its reliability (α) is .93.


ANAHTAR KELİMELER: birleştirilmiş sınıflar, öğretmen adayları, özyeterlik, ölçek geliştirme.


KEYWORDS: multigrade classes, student teacher, self-efficacy, developing a scale.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education