BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ, ANTRENÖRLÜK VE REKREASYON PROGRAMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


COMPARISON OF CRITICAL THINKING SKILLS OF STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION TEACHER EDUCATION, COACHING AND RECREATION PROGRAMS


Arş. Gör. Fatma SAÇLI & Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve rekreasyon programlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme beceri düzeylerini saptamak ve eleştirel düşünme beceri puanlarını cinsiyet, program, sınıf düzeyi ve yükseköğretim giriş puan türü değişkenleri açısından karşılaştırmaktır. Araştırmaya, üç programda öğrenim gören 1394 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında, Watson-Glaser Eleştirel Düşünme Gücü Ölçeği (W-GEDGÖ)’nin Türkçe formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik ve varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda, beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve rekreasyon programlarında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Değişkenlere göre yapılan karşılaştırmalarda, eleştirel düşünme beceri puanlarında cinsiyet açısından anlamlı bir fark bulunmazken; program, sınıf düzeyi ve yükseköğretim giriş puan türü açısından anlamlı fark bulunduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, bazı değişkenler açısından grupların eleştirel düşünme beceri puanlarının farklılık gösterdiği, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin orta düzeyde olduğu ve geliştirilmesi gerektiği söylenebilir.


ABSTRACT
The purpose of the present study was to determine the critical thinking skill levels of students in Physical Education Teacher Education, Coaching, and Recreation Programs and to compare critical thinking skills scores according to gender, program, grade levels and university entrance examination score types. A total of 1394 students attended in three programs were included in the study. Turkish version of Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal Test (W- GCTAT) was used to collect data. Descriptive statistics and analyses of variance were used for all data analyses. The results showed that although there was no significant gender difference between the critical thinking skills levels, significant differences were observed between the mean critical thinking skills scores according to programs, grade levels and the university entrance examination score types. In conclusion, it can be said that critical thinking skill levels of students is moderate and should be improved.


ANAHTAR KELİMELER: beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon, öğrenci, eleştirel düşünme becerisi


KEYWORDS: physical education teacher education, coaching, recreation, student, critical thinking skill

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education