ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME TOPLULUKLARINDA İLETİŞİM ARACI TÜRÜNÜN BİLİŞSEL VE TOPLUMSAL BURADALIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


THE EFFECT OF TYPE OF COMPUTER MEDIATED COMMUNICATION TOOLS ON SOCIAL AND COGNITIVE PRESENCE IN ONLINE LEARNING COMMUNITY


Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZTÜRK & Doç. Dr. Deniz DERYAKULU


ÖZET
Bu araştırma, iletişim aracı türü ve sanal konuk katılımının, harmanlanmış öğrenme ortamları için tasarımlanan çevrimiçi öğrenme topluluklarında katılımcıların sergilediği bilişsel ve toplumsal buradalık üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada ayrıca çevrimiçi öğrenme topluluklarına katılan öğrencilerin toplumsal yetenek puanları ve sınıf topluluğu hissi puanları, cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Araştırma, 2x2 faktöryel desendedir. Uygulamalar Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi BÖTE III. sınıf öğrencisi olan toplam 85 kişi üzerinde yürütülmüştür. Verilerin çözümlenmesinde, Mann Whitney U-testi ve çevrimiçi tartışmalar için geliştirilmiş içerik çözümleme şablonları kullanılmıştır. Sonuçlar, iletişim aracı türünün, katılımcıların toplumsal (U=136.50, p<.05) ve bilişsel (U=97.00, p<.05) buradalıkları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu; sanal konuk katılımının ise ne bilişsel (U=329.00 p>05) ne de toplumsal buradalık (U=253.00, p>05) üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermiştir. Öte yandan, cinsiyete göre sınıf topluluğu hissi puanları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmazken (U=685.00, p>05); topluluk hissinin “öğrenme” alt boyutunda kızların (U=572.00, p<05) daha yüksek puan aldıkları gözlenmiştir. Benzer biçimde, cinsiyete göre katılımcıların toplumsal yetenek puanları arasında anlamlı bir farklılaşma gözlenmezken (U=714.00, p>05); kişisel bilgilerin paylaşımındaki rahatlık boyutunda kızların lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (U=616.00, p<05) saptanmıştır.


ABSTRACT
The main aim of this study was to find out the effect of type of computer mediated commucation tools and the virtual guest participation on students’ social and cognitive presence in online learning communities designed for blended learning environment. The research was carried out in 2x2 factorial design. Participants were 85 students of the Department of Computer and Instructional Technologies Education. The data of the study were analyzed by using Mann-Whitney-U Test for independent samples and by using content analysis schemes for online discussions. The results showed that the type of computer mediated communication tools has significant effect on the social (U=136.50, p<.05) and cognitive presence (U=97.00, p<.05) whereas the virtual guest participation has no significant effect on the social presence (U=253.00, p>05) and cognitive presence (U=329.00 p>05). In addition, no significant relationship found between gender and the sense of classroom community (U=685.00, p>05), however, female students reported significantly higher level of feeling of learning than did male counterparts. Similarly, females reported significantly higher level of comfort on sharing personal information (U=616.00, p<05).


ANAHTAR KELİMELER: Toplumsal buradalık, bilişsel buradalık, çevrimiçi öğrenme toplulukları, sanal konuk.


KEYWORDS: Social presence, cognitive presence, online learning community, virtual guest.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education