EP İ STEMOLOJ İ K İ NANÇLAR C İ NS İ YETE VE SOSYOEKONOM İ K STATÜYE GÖRE NASIL DE ĞİŞ MEKTED İ R?


HOW DO EPISTEMOLOGICAL BELIEFS DIFFER BY GENDER AND SOCIO-ECONOMIC STATUS?


Yrd. Doç. Dr. Şule ÖZKAN & Prof. Dr. Ceren TEKKAYA


ÖZET
Bu çal ış mada cinsiyetin ve sosyoekonomik statünün (SES) ilkö ğ retim ö ğ rencilerinin epistemolojik inançlar ı na olan etkisi incelenmi ş tir. Çal ış maya 1230 yedinci s ını f ö ğ rencisi kat ı lm ıştı r. Veriler, Epistemolojik İ nançlar Ölçe ğ i (Conley, Pintrich, Vekiri & Harrison, 2004) ile toplanm ıştı r. Ölçek Özkan (2008) taraf ı ndan Türkçe’ye uyarlanm ıştı r. Sosyoekonomik statünün ve cinsiyetin de ğiş kenler üzerindeki etkisi Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) kullan ı larak test edilmi ş tir. Analiz sonucunda, ö ğ rencilerin epistemolojik inançlar ını n cinsiyete ve sosyoekonomik statüye ba ğlı olarak de ğiş ti ğ i saptanm ıştı r. Sonuçlar, çal ış maya kat ı lan k ı z ö ğ rencilerin Bilginin Do ğ rulanmas ı alt boyutunda erkek ö ğ rencilere göre daha sofistike inançlara sahip oldu ğ unu gösterirken, k ı z ve erkek öğ rencilerin Bilginin Kayna ğı /Kesinli ğ i ve Bilginin Geli ş mesi alt boyutlar ı nda benzer inan ış lar ı oldu ğ unu ortaya koymu ş tur. Sonuçlar ayr ı ca, dü ş ük SES grubundaki ö ğ rencilerle kar şı la ştırı ld ığı nda orta ve yüksek SES gruplar ı ndaki öğ rencilerin Bilginin Kayna ğı /Kesinli ğ i alt boyutunda daha sofistike inançlara sahip oldu ğ unu göstermektedir


ABSTRACT
he present study explores the differences in students’ epistemological beliefs by gender and socio-economic status (SES). The Epistemological Beliefs Questionnaire (Conley, Pintrich, Vekiri, & Harrison, 2004) was adapted and administered to 1230 seventh grade students. The multivariate analysis of variance (MANOVA) revealed differences in epistemological beliefs among students by gender and SES. While girls had more sophisticated beliefs in justification of knowledge than boys, girls and boys appeared to be similar in their beliefs in the Source/Certainty and Development dimensions. According to the results, students having medium and high SES had more sophisticated beliefs on the Source/Certainty dimensions when compared with low SES group


ANAHTAR KELİMELER: cinsiyet, epistemolojik inançlar, sosyoekonomik statü


KEYWORDS: gender, epistemological beliefs, socio-economic status.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education