MATEMAT İ K Ö Ğ RETMEN ADAYLARININ Ö Ğ RENME ST İ LLER İ NE GÖRE ETK İ NL İ KLERE YÖNEL İ K TERC İ H VE GÖRÜ Ş LER İNİ N İ NCELENMES İ


AN ANALYSIS OF PRE-SERVICE MATHEMATICS TEACHERS’ PREFERENCES AND VIEWS ON ACTIVITIES IN RELATION TO THEIR LEARNING STYLES


Arş. Gör. Kemal ÖZGEN & Prof. Dr. Hüseyin ALKAN


ÖZET
Bu ara ştı rman ı n amac ı , farkl ı ö ğ renme stiline sahip matematik ö ğ retmen adaylar ını n ö ğ renme sürecinde gerçekle ş tirilen çok yönlü etkinlik yakla şımı ile çe ş itli ö ğ renme etkinliklerine yönelik tercihlerini ve görü ş lerini belirlemektir. Ara ştı rma 33 matematik ö ğ retmen aday ı ile gerçekle ş tirilmi ş tir. Farkl ı ö ğ renme stiline sahip ö ğ retmen adaylar ını n ö ğ renme sürecinde kar şı la ştı klar ı de ğiş ik türlerdeki ö ğ renme etkinliklerine yönelik tercih ve görü ş lerini belirlemek için ö ğ renme etkinliklerine yönelik tercih ölçe ğ i, ö ğ renme stili ölçe ğ i ve görü ş me formu kullan ı lm ıştı r. Derlenen verilerin analizi sonunda farkl ı ö ğ renme stiline sahip ö ğ retmen adaylar ını n yap ı lan ö ğ renme etkinliklerine yönelik benzer tercihlerinin oldu ğ u görülmü ş tür. Ayr ı ca görü ş me verilerinin analizinden ö ğ renme etkinliklerine yönelik görü ş lerin olumlu oldu ğ u belirlenmi ş tir.


ABSTRACT
The aim of this study is to identify the preferences and views of pre-service mathematics teachers, who had different learning styles, in relation to various learning activities and the multiple activity approach used in the learning process. The research participants were 33 pre-service mathematics teachers. In order to identify the preferences and views of the pre-service teachers with different learning styles in relation to the different types of learning activities used in the learning process, a preference scale for learning activities, a learning styles scale and an interview schedule were used in data collection. The analysis of the data indicated that pre-service teachers with different learning styles had similar preferences for the learning activities. Moreover, interview data suggested that learning activities were received positively


ANAHTAR KELİMELER: etkinlik, ö ğ renme stili, çok yönlü etkinlik yakla şımı , matematik ö ğ retmen adaylar ı


KEYWORDS: activity, learning style, multiple activity approach, pre-service mathematics teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education