ÖĞRENCİLERİN FEN VE MATEMATİK BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ


EXAMINING THE FACTORS AFFECTING STUDENTS’ SCIENCE AND MATHEMATICS ACHIEVEMENT WITH STRUCTURAL EQUATION MODELING


Öğr. Gör. Yeşim ÖZER & Doç. Dr. Duygu ANIL


ÖZET
Bu çalışmada öğrencilerin fen ve matematik başarısını etkileyen faktörlerin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA 2006) Türkiye verilerine dayalı olarak modellemesi yapılmıştır. Bu amaçla; temel bileşenler faktör analizi kullanılarak öğrenci anketinin boyutları belirlenmiştir. Öğrenci anketinin boyutlarından oluşturulan aile özellikleri, bilgisayar ve donanımı, eğitim materyalleri ve öğrenmeye ayırdıkları zaman gizil değişkenleri çalışmaya dahil edilmiştir. LISREL 8.7 kullanılarak oluşturulan yapısal eşitlik modelleri sonuçlarına göre, öğrencilerin fen bilimleri ve matematik başarılarını en çok yordayan değişkenin “öğrenmeye ayırdıkları zaman” değişkeni olduğu belirlenmiştir.


ABSTRACT
In this study, factors that affect students’ science and mathematics literacy were modeled based on the data obtained from Programme for International Student Assessment (PISA 2006). For this purpose, using principle components analysis technique, dimensions of the student questionnaires were determined. Using these dimensions for student questionnaires, latent variables such as family background, computer and software, educational materials and learning time were selected to be included in this study. According to results of modeling which was conducted by structural equation modelling using LISREL 8.7, learning time of students positive effect on science and mathematics literacy.


ANAHTAR KELİMELER: yapısal eşitlik modeli, uluslararası öğrenci değerlendirme programı (pısa 2006), fen bilimleri ve matematik başarısı.


KEYWORDS: structural equation modeling, programme for ınternational student assessment (pısa 2006), science and mathematics literacy.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education