ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİME YÖNELİK İNANÇLARI İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ MESLEKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ


THE EFFECT OF CANDIDATE TEACHERS’ EDUCATIONAL AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS ON PROFFESSIONAL ATTITUDES


Assosc. Prof. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Öğretmenin bilişsel yetenekleri, epistemolojik inançları ile betimlenirken; mesleğe yönelik tutumları, öğretme stilleri ve uyguladıkları disiplinel davranışları, eğitime yönelik inançlarıyla büyük ölçüde ilişkilidir. Öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişkinin mesleğe yönelik tutuma etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada biyoloji, fizik, kimya ve matematik öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki incelenmiş ve söz konusu ilişkinin, öğretmen adaylarının, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, 2010-2011 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 200 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Eğitime Yönelik İnanç Ölçeği, Epistemolojik İnanç Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonunda, öğretmen adaylarının eğitime yönelik inançları ile epistemolojik inançları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasında anlamlı pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, Epistemolojik İnanç ile Eğitim İnançları Ölçeği’nin alt boyutları arasındaki ilişkilere de bakılmış ve pozitif anlamlı ilişkiler bulunmuştur.


ABSTRACT
While teacher’s cognitive skills are described with epistemological beliefs, the attitudes towards their profession, teaching styles and disciplinary actions are mainly associated with their educational beliefs. This study aiming to determine the effect of relation between candidate teachers’ educational and epistemological beliefs on their attitudes towards teaching profession is a kind of descriptive research in terms of screening model. In this study the relation between biology, physic, chemistry and mathematic candidate teachers’ educational beliefs and epistemological beliefs are examined and the effect of this relation on their attitudes towards teaching profession is analyzed. This research is conducted with 200 candidate teachers studied in Education Faculty of Hacettepe University in 2010-2011 academic years. Educational Belief Scale, “Epistemological Belief Scale” and “Attitude Scale of Teaching Profession” are used in the research. At the end of the analyses, the significant positive relation is determined between the candidate teachers’ professional and epistemological beliefs and attitudes towards their profession. Also, the relation between sub-dimensions of Epistemological Beliefs and Educational Beliefs Scales are analyzed and positive significant relations are determined.


ANAHTAR KELİMELER: İnançlar, eğitim felsefesi, öğretmenlik mesleği, tutum.


KEYWORDS: Beliefs, the philosophy of education, teaching profession, attitudes.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education