ÖRNEK FEN Ö Ğ RETMENLER İNİ N B İ LG İ SAYAR KULLANIM DÜZEYLER İNİ ETK İ LEYEN FAKTÖRLER


Hacettepe Üniversitesi E ğ itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education ) 41: 219-230 [2011] FACTORS INFLUENCING EXEMPLARY SCIENCE TEACHERS’ LEVELS OF COMPUTER USE


Dr. Meral HAKVERD İ, Prof. Dr. Thomas M. DANA & Assoc.Prof. Dr. Colleen SWAIN


ÖZET
Bu çal ış man ı n amac ı , Üstün Ba ş ar ı Ödülünü alarak örnek ö ğ retmen unvan ını alm ış ilkö ğ retim ikinci kademe ve lise fen bilgisi ö ğ retmenlerinin fen ö ğ retiminde kulland ı klar ı bilgisayar ve bilgisayara ba ğlı teknolojiler ve uygulamalar, öğ retmenlerin bilgisayar kullan ı m seviyelerine etki eden faktörler, ö ğ retmenlerin bilgisayar kullan ımı ndaki bilgi/yeterlilik düzeyleri, ö ğ retmenin bilgisayar ı s ını f içinde kullan ı m düzeyi ve ö ğ retmenlerin ö ğ rencilerinin s ını f içinde bilgisayar kullan ı mlar ını incelemektir. Bu çal ış maya, Amerika Birle ş ik Devletlerinde, White House ve National Science Foundation taraf ı ndan Matematik ve Fen Ö ğ retiminde Üstün Ba ş ar ı Ödülü (Presidential Award for Excellence in Matematics and Science Teaching) alm ış 355 ö ğ retmen kat ı lm ıştı r. Çal ış man ı n sonuçlar ı , üstün ba ş ar ılı bayan ö ğ retmenlerin bilgisayar kullan ımı ndaki bilgi/becerilerinin erkek ö ğ retmenlerden fazla olmas ı na ra ğ men örnek bayan ö ğ retmenlerin bilgisayar ı s ını f içinde erkek ö ğ retmenlere oranda daha az kulland ı klar ı tespit edilmi ş tir


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine exemplary science teachers’ use of technology in science instruction, factors influencing their level of computer use, their level of knowledge/skills in using specific computer applications for science instruction, their use of computer-related applications/tools during their instruction, and their students’ use of computer applications/tools in or for their science class. The sample for this study includes middle and high school science teachers who received the Presidential Award for Excellence in Science Teaching Award (sponsored by the White House and the National Science Foundation). Award-winning science teachers were contacted about the survey via e- mail or letter with an enclosed return envelope. This study found female exemplary science teachers have more knowledge of computer applications/tools than male exemplary science teachers. On the other hand, study findings revealed female science teachers used technology in their classroom less than male science teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Örnek fen ö ğ retmeni, teknoloji kullan ı m düzeyi, bilgisayar kullan ımını etki eden faktörler


KEYWORDS: Exemplary science teachers, level of computer use, factors influence teachers’ computer use

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education