ÇALIŞMA GÜNLÜKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


EFFECTS OF STUDY DIARIES ON SIXTH GRADERS SELF-REGULATED LEARNING


Hülya GÜVENÇ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış çalışma günlüklerinin öz düzenlemeli öğrenme üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel araştırma modeli kullanılmış, deney gruplarından birisinde yapılandırılmış günlük, birisinde yapılandırılmamış günlük kullanılmıştır. Araştırmaya Ege bölgesinde bir ilköğretim okulunun 6.sınıf düzeyinde üç şubesinin öğrencileri (61 kız, 56 erkek) katılmıştır. İki ay süren deneysel işlem sırasında öğrencilerin ev çalışmalarıyla ilgili çalışma günlüğü tutması sağlanmıştır. Veriler Ders Çalışma Öz Yeterlik Algısı Ölçeği ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğiyle toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerle, günlüklerle ilgili görüşmeler yapılmıştır. Bulgular, çalışma günlüklerinin öz düzenlemeli öğrenme üzerinde olumlu etkileri olduğunu, öğrencilerin günlüklerle ilgili düşüncelerinin olumlu olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to study effects of structured and unstructured study diaries on students’ self-requlated learning. Pretest-posttest experimental design with control group was utilized. One of the experimental groups was used structured diaries and other one was used unstructured study diaries. Sixth graders (61 female, 56 male) going to an elementary school in Aegean district participated in this research. Experimental groups wrote their diaries about their studies at home for two months. Data of the research was collected by Self-efficacy For Studying and Scale for Learning Strategies. Also students were interviewed about diaries. Findings have discerned that study diaries have positive effects on students’ self- regulated learning and students have positive perceptions about diaries.


ANAHTAR KELİMELER: Çalışma günlükleri, öz düzenlemeli öğrenme, öz yeterlik algısı, öğrenme stratejisi


KEYWORDS: Study diary, self-regualted learning, self-efficacy, learning strategy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education