İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÖFKE VE SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN AZALTILMASI


THE REDUCTION LEVEL OF AGGRESSION AND ANGER OF THE MIDDLE SCHOOL STUDENTS


Dr. Filiz GÜLTEKİN


ÖZET
Bu çalışmada, ilköğretim ikinci kademe (6, 7, 8. sınıf) öğrencilerinin saldırganlık ve öfke düzeylerini azaltmak amacıyla hazırlanan Saldırganlık ve Öfkeyi Azaltma Programı (SÖAP)’nın etkililiğini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 27 öğrenci katılmış, deney grubuna SÖAP, plasebo grubuna mesleki rehberlik etkinlikleri uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Saldırganlık Ölçeği, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği’nin Sürekli Öfke ve Öfke Kontrolü Alt Ölçekleri kullanılmıştır. Deney grubunun ön test-son test-izleme testi puan dağılımlarının karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi; gruplarının son test-izleme testi puanlarının karşılaştırılması için Kruskal-Wallis H testi yapılmıştır. Araştırma sonucunda SÖAP’a katılan öğrencilerin saldırganlık ve sürekli öfke düzeylerinde düşüş olmadığı, öfke kontrolü puanlarında artış olduğu, bunun beş aylık izleme döneminde devam ettiği görülmüştür. Deney, kontrol ve plasebo gruplarının son test ve izleme testi puanları arasında ise anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırma bulguları, konu ile ilgili daha önce yapılmış araştırma bulguları ile birlikte tartışılıp yorumlanmış ve öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to, determine the effectiveness of the SOAP. To determine the effectiveness of SOAP. SOAP was applied to the experiment group, occupational guidance activities were applied to placebo group. In this study, the Aggression Scale, Trait Anger and Anger Control subscales of Trait Anger Expression Inventory were used. The comparison of pretest-posttest-fallow up test scores of experiment group was made through Wilcoxon Signed Rank Test. Also the comparison of posttest-fallow up test scores of groups was made through the Kruskal-Wallis test. As a result of the study, the fall on level of aggression and trait anger of the experiment group’s students was not significant, the rise on anger control scores of experiment group’s students was significant and this case kept going in five monthly fallow up period. There was not a significant difference between posttest-fallow up test scores of the experiment, control and placebo groups.


ANAHTAR KELİMELER: saldırganlık, öfke, öfke kontrolü, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri


KEYWORDS: aggression, anger, anger control, middle school students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education