TÜRKİYELİ VE AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDE EKOSENTRİK, ANTROPOSENTRİK VE ÇEVREYE KARŞI ANTİPATİK TUTUM ANLAYIŞLARI


THE ECOCENTRIC, ANTHROPOCENTRIC AND ANTIPATHHETIC ATTITUDES TOWARD ENVIRONMENT IN TURKISH AND AZERBAIJANI STUDENTS


Doç. Dr. Sinan ERTEN & Yrd. Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU


ÖZET
Ara ştı rmada, Türk ve Azerbaycanl ı ö ğ retmen aday ı ö ğ rencilerin Ekosentrik (Çevre merkezli), Antroposentrik ( İ nsan merkezli) ve çevreye kar şı olan antipatik (itici) tutumlar ı ele al ı nm ış ve iki ülke ö ğ rencilerin tutumlar ı n aras ı ndaki farklar ı ortaya konmaya çal ışı lm ıştı r. Çal ış mada, bireylerde çevreye kar şı olu ş an tutumlar ı n insan merkezli mi, çevre merkezli mi yoksa çevre korumaya kar şı itici dü ş üncelerden mi? kaynakland ığını bulmaya ve bu dü ş üncelerin arkas ı nda yatan psikolojik faktörleri ortaya ç ı karmaya çal ış an ve daha önceden Türkçe’ye uyarlanmas ı yap ı lan tutum ölçe ğ i kullan ı lm ıştı r. Bu çal ış ma “iki devlet bir millet” slogan ı yla ifade edilen Türkiye ve Azerbaycan toplumlar ı aras ı nda çevrenin korunmas ı aç ısı ndan söz konusu tutumlar aras ı nda bir fark ı n bulunup bulunmad ığını göstermesi aç ısı ndan da önem arz etmektedir. Ara ştı rman ı n sonucunda Türk ve Azerbaycanl ı ö ğ retmen adaylar ını n Ekosentrik, Antroposentrik ve Çevreye kar şı olan antipatik tutumlar ı aras ı nda anlaml ı farklar bulunmu ş tur. Bu farkl ılığı n nedenlerinin çevre bilinçlerinin farkl ılığı ndan kaynakland ığı dü ş ünülmektedir. Türk ö ğ retmen adaylar ı nda kullan ı lan anketin Cronbach a (Alpha) (Güvenilirlik katsay ısı ) a =.85, Azerbaycanl ı ö ğ retmen adaylar ı nda kullan ı lan anketin Cronbach a (Alpha) (Güvenilirlik katsay ısı ) a =.74 olarak bulunmu ş tur


ABSTRACT
This study compares the ecocentric, anthropocentric, and antipathetic attitudes of Turkish and Azerbaijani teacher candidates toward the environment. It seeks to determine whether there are differences between the environmental attitudes of the students of these countries. In order to bring to light some of the psychological structures behind their thoughts on the subject, a Turkish translation of the attitude scale is used to determine whether anthropocentric, ecocentric, or nonenvironmental reasoning forms the basis of the attitudes of these individuals toward the environment. The importance of this study lies in its demonstration of a difference in the aforementioned environmental attitudes between these two societies, so commonly thought of as one nation in two states. The results indicate that there is a statistically significant difference between the groups in terms of ecocentric, anthropocentric, and antipathetic attitudes toward the environment. It is thought that the underlying cause of this difference lies in a discrepancy between the two societies' environmental consciousnesses. In the present study, the Cronbach alpha of the survey used for Turkish teacher candidates is found to be .85, while the Cronbach alpha of the survey used for Azerbaijani teacher candidates is .74


ANAHTAR KELİMELER: ekosentrik, antroposentrik, çevre antipatisi (çevreye duyulan iticilik) ve çevre tutumlar ı


KEYWORDS: ecocentric, anthropocentric, antipathy toward the environment, and attitudes toward the environment.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education