MATEMATİĞİ GÜNLÜK YAŞAMA TRANSFER ETMEDE MATEMATİKSEL MODELLEMENİN ETKİSİ


THE EFFECT OF MATHEMATICAL MODELING ON TRANSFERRING MATHEMATICS INTO DAILY LIFE


Yrd. Doç. Dr. Bekir Kürşat DORUK & Prof. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Bu çalışmada matematiksel modelleme etkinliklerinin, öğrencilerin matematik dersinde öğrendiklerini günlük yaşama transfer etme becerilerinin gelişimine etkisi incelenmiştir. Araştırma bir devlet okulunun 6. ve 7. sınıfları üzerinde, 116 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından geliştirilen “Günlük Yaşam Matematik Testi” ön test olarak tüm gruplara uygulanmıştır. Ardından deney grubu olarak belirlenen sınıflarda matematiksel modelleme etkinlikleriyle çalışılmış, dönem sonunda da deney ve kontrol gruplarına “Günlük Yaşam Matematik Testi” son test olarak tekrar uygulanmış, ayrıca deney grubundaki öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Sonuç olarak her iki sınıf düzeyinde de, matematiksel modelleme etkinlikleri kullanılan grupların, matematiği günlük yaşama transfer edebilme düzeylerinin, bu etkinliklerin kullanılmadığı gruplardan yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan görüşmeler ve etkinlikler sırasında elde edilen video kayıtlarının incelenmesi sonucu, farkın temelinde modelleme etkinliklerinin yapısında doğal olarak bulunan, gerçek yaşamdan alınma, sosyal yönden çok güçlü olma ve üstbilişsel düşünme becerilerini sıkça kullanmayı gerektirme gibi özelliklerin bulunduğu görülmüştür.


ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the effects of mathematical modeling activities on students’ ability to transfer the mathematical concepts into daily life. The study was applied to 116 sixth and seventh grade students from one public school. The “Daily Life Mathematics Test” (DLMT) developed by the researcher was administered to both experimental and control groups as a pre-test. Activities about mathematical modeling were given to the experimental group. DLMT was administered to the students as a post-test at the end of the semester. Furthermore, as qualitative data, semi-structured interviews were carried out with the students from experimental group. The results revealed that mathematical modeling-based instruction for both sixth and seventh grade had a significant effect on students’ ability about transferring mathematics into daily life compared to other groups in which the mathematical modeling-based instruction was not utilized. As a result of examining the video records obtained during the activities and interviews, it is observed that this effect might be related to properties which are naturally contained in the structure of modeling activities. Because, these activities are taken from real life and socially powerful and usually require to use metacognitive thinking skills.


ANAHTAR KELİMELER: Matematik eğitimi, matematiksel modelleme, matematiğin günlük yaşama transferi


KEYWORDS: Mathematics education, mathematical modeling, transferring mathematics into daily life

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education