SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE LEARNING STYLES OF PRESERVICE ELEMENTARY TEACHERS AND SOME VARIABLES


Yrd.Doç.Dr, Şendil CAN


ÖZET
Tarama modelinde yürütülen bu betimsel çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stillerini belirlemek; bu öğrenme stilleri ile öğretim türü, cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş ve öğrenme şekli arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Verilerin elde edilmesinde, Kolb Öğrenme Stili Envanteri (The Kolb Learning Style Inventory) kullanılmıştır. Bu araştırma; 2008-2009 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, Muğla Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında öğrenim gören ve seçkisiz olarak örnekleme alınan 409 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel istatistiklerden frekans ve yüzde; parametrik olmayan istatistiklerden iki değişken için Kay-Kare testi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin öğrenme stilleri ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanırken; öğretim türü, cinsiyet, yaş ve öğrenme şekli arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.


ABSTRACT
The purpose of this descriptive study carried out through survey method is to elicit the learning styles of pre-service elementary school teachers and investigate the relationships between these learning styles and gender, grade level, age and learning type. The Kolb Learning Style Inventory was used to obtain data. The present study was carried out with 409 1st, 2nd, 3rd, and 4th year students from the classroom teacher education department of the education faculty at Muğla University in the spring term of 2008-2009 academic year. The sampling of the study was randomly constructed. In the analysis of the data, some descriptive statistics; frequencies and percentages, and a non-parametric test, Chi-square, were used. As a result of the analyses, a significant relationship was found between the learning styles of the students and their grade levels; but no significant relationships were found for age, gender, and learning type.


ANAHTAR KELİMELER: 4mat öğrenme stili, Kolb öğrenme stili envanteri, öğrenme stilleri, sınıf öğretmeni adayı.


KEYWORDS: 4mat learning style, Kolb learning style inventory, learning styles, pre-service elementary teacher.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education