Psikolojik Danışman Adaylarına Psikolojik Danışma Becerilerinin Kazandırılması: Karşılaştırmalı Bir İnceleme


Teaching Counseling Skills to Counselor Trainees: A Comparative Study


Dr. Betül MEYDAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki psikolojik danışma becerileri eğitimine ilişkin mevcut durumu incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, ulusal ve uluslararası literatür psikolojik danışman eğitimi ve psikolojik danışma becerileri eğitimi kavramları kapsamında taranmıştır. Ardından, Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde psikolojik danışma becerilerinin yeri; psikolojik danışma becerilerine ilişkin çeşitli tanımlamalar ve sınıflandırmalar; sistemli ve yapılandırılmış beceri eğitim programları ve üniversitelerde psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışma becerilerinin kazandırılmasına ilişkin yürütülen derslerin mevcut durumu betimlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmadan elde edilen sonuçlar ilgili ulusal ve uluslararası literatür ışığında tartışılmış ve Türkiye’deki psikolojik danışma becerileri eğitimine ilişkin bazı öneriler sunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the current situation of counseling skills training in the United States and Turkey. In accordance with this purpose, national and international literature was reviewed within the scope of counselor education and counseling skills training. Afterwards, the place of counseling skills in counselor education, several descriptions and classifications of counseling skills, numerous systematic and structured counseling skills training programs and the current situation of counseling skills courses aiming at teaching counseling skills to counselor trainees at universities were described. Consequently, the results obtained from the study were discussed in the lights of national and international literature and some suggestions were proposed regarding counseling skills training in Turkey.


ANAHTAR KELİMELER: Psikolojik danışman eğitimi, psikolojik danışma becerileri eğitimi, psikolojik danışman adayları.


KEYWORDS: Counselor education, counseling skills training, counselor trainees.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education