FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANALOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE ELEKTRİK AKIMI KONUSUNDAKİ ANALOJİLERİ


THE PERCEPTIONS OF PRE-SERVICE PHYSICS TEACHERS ABOUT USING ANALOGIES AND THEIR ANALOGIES RELATED TO ELECTRIC CURRENT


Öğr. Gör. Işıl AYKUTLU & Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN


ÖZET
Bu araştırma, fizik öğretmen adaylarının analojilerle ilgili görüşlerini ve elektrik akımı konusunda ileride derslerinde kullanmayı düşündükleri analojileri tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışma, 2007-2008 bahar ve 2008-2009 güz yarı yıllarında Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim gören beşinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ilk olarak, 39 öğretmen adayının fizik derslerinin öğretiminde analoji kullanımına yönelik görüşleri ele alınmıştır. 45 kişinin katıldığı araştırmanın ikinci bölümünde ise öğretmen adaylarına; “elektrik akımı”, “direnç”, “potansiyel fark” ve “üreteç” kavramlarının öğretiminde hangi analojileri kullanmayı düşündükleri sorulmuştur. Araştırma soruları doğrultusunda elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulguları desteklenmek amacıyla öğretmen adaylarının %15’i ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmen adaylarının analojilerin fizik derslerinde kullanılabileceğini, öğrencilerin başarılarını artırmada ve derse karşı tutumlarında olumlu etkisi olacağını düşündükleri tespit edilmiştir. Elektrik akımı konusunun öğretiminde ise, daha çok “borudan akan su modelini” kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Öğretmenler tarafından derslerde genellikle öğretim tekniği olarak kullanılan analojiler, öğrencilerin ön bilgilerini belirlemede tamamlayıcı değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir.


ABSTRACT
This study aims to take the views of pre-service teachers on analogies, and to determine the analogies they would prefer to use in their future teaching. The study, where qualitative research techniques were made use of, was administered to the final year students at the Physics Education Department of a government university in Ankara within 2007-2008 spring and 2008-2009 fall semesters. The study consists of two sections. The first section involves the studying of 39 pre-service teachers’ views on using analogies in teaching physics. In the second section, where 45 people participated, pre-service teachers were asked about the analogies they would use in teaching “electric current”, “resistance”, “potential difference” and “generator. Descriptive analysis was used in order to analyze the data collected from the research questions. In order to support the data obtained, semi-structured interviews were made with the 15% of the pre-service teachers. The study concluded that pre-service teachers perceived analogies as tools to be used in teaching physics and thought that they would have positive impacts on increasing students’ achievement levels as well as their attitudes towards the subject. It was also determined that they preferred the “water flowing through the pipe” model in teaching electric current. Analogies, which are mainly used as teaching techniques in classes, could also be utilized as supplementary evaluation tools in order to determine students’ previously learnt knowledge.


ANAHTAR KELİMELER: Analoji, öğretmen adayları, elektrik akımı, fizik eğitimi, fen eğitimi


KEYWORDS: Analogy, pre-service teachers, electric current, physics education, science education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education