LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VE KARAR VERME STRATEJİLERİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ


COMPARATIVE ANALYSIS OF VOCATIONAL MATURITY AND DECISION MAKING STRATEGIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS


Yeliz AKINTUĞ & Prof. Dr. Cem BİROL


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerin sahip oldukları mesleki olgunluk düzeyleri ve karar verme stratejilerinin belirlenmesi ve lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri ile mesleki karar verme stratejileri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Nicel araştırmaya uygun olarak veriler toplanmış ve betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Yakın Doğu Kolej’i, lise 9.sınıfta öğrenim gören toplam 167 öğrenci katılmıştır. Kuzgun ve Bacanlı (1996) tarafından geliştirilen “Mesleki Olgunluk Ölçeği” ve Kuzgun (1992) tarafından geliştirilen “Karar Verme Stratejileri Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler, yüzdelik-frekans, ortalama ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin düşük; karar verme stratejileri alt ölçeğinden ise mantıklı karar verme stratejisini daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerine göre Karar Verme Stratejileri Ölçeğinden alınan puanlarda ise anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırma bulguları, okullarda sunulacak olan meslek danışmanlığı ile ilgili daha fazla uygulamaların yapılmasına yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.


ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the vocational maturity levels and decision making strategies of high school students and to display whether there is a significant difference between the vocational maturity levels and decision making strategies of high school students. Data were collected as appropriate for a quantitative study and screening model was used which is a descriptive research method. A total 167 students who were enrolled at 9th grade of Near East High School participated at the study. “Vocational Maturity Scale” developed by Kuzgun and Bacanlı (1996) and “Decision Making Strategies Scale” developed by Kuzgun (1992) were employed. The data were evaluated with average and multi- variate analysis of variance (MANOVA). According to the findings, it has been determined that vocational maturity levels of high school students is low but that they employ the rational decision making strategy, which is a sub-scale of decision- making strategies, more frequently than other strategies. Significant difference has been identified in the scores received from decision making strategies according to the vocational maturity levels of the students. Research findings revealed a necessity for planning and conducting studies for more implementation related to vocational counseling which will be provided at schools.


ANAHTAR KELİMELER: mesleki olgunluk, karar verme stratejisi, lise öğrencileri


KEYWORDS: Vocational maturity, decision making strategies, high school students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education