Boyut Sayısı Belirlemede Velicer’in Map Testi ve Horn’un Paralel Analizinin Kullanılması


Using Velicer’s Map Test and Horn’s Parallel Analysis for Determining Component Number


Yrd.Doç.Dr. Güler YAVUZ & Doç. Dr. Nuri DOĞAN


ÖZET
Yapı geçerliği çalışmalarında geliştirilen ölçme aracının boyut sayısını belirlemek kritik kararlar vermeyi gerektirir ve bu kararların dayanağını çeşitli teknik ve yöntemler oluşturur. Araştırmacıların keyfi kararlardan çok istatistiksel dayanağı olan yöntem, teknikleri kullanmaları yapı geçerliği çalışmalarının kalitesini arttırır. Bu nedenle PISA 2006 öğrenci anketinde tutumu belirmeye yönelik yazılmış üç boyutlu kuramsal yapının geçerlik çalışmasında; son zamanlarda yaygın kullanılmaya başlanılan, çeşitli açımlayıcı faktör analizi yöntemlerine üstün olduğu ifade edilen ve bunlarla veya bunlara alternatif kullanılması önerilen; Velicer’in MAP yöntemi ve Horn’un paralel analizi kullanılmıştır. Hesaplamalar tutum maddelerine yönelik 4645 öğrenciden elde edilen verilerle yapılmıştır. Boyutların Cronbach Alpha katsayıları 0.916, 0.912, 0.812 olarak bulunmuştur. Üç boyutlu kuramsal yapı için, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hata indekslerinin düşük ve uyum indekslerinin 0.90’ının üzerinde olduğu bulunmuştur. O’Connor (2000) tarafından yazılan program kullanılarak MAP yöntemi ve Paralel analiz aynı veriye uygulanmış ve üç yöntemle de yapının üç boyutlu olduğuna karar verilmiştir.


ABSTRACT
In structural validity studies, determining number of dimension of a measurement tool requires critical decisions and variety techiques, methods from those decisions’ basis. Rather than arbitrary decisions if researchers use the methods, techniques which have got statistical basis, the quality of study improves. For this reason instead of using some flawed exploratory factor analysis’s techniques; Velicer’s MAP test, Parallel analysis which are validated procedures have been used in study. For confirming structure, confirmatory factor analysis have been used. Data consist of 4645 students, gathered from PISA 2006 attitude items. Cronbach alpha have been found: 0.916, 0.912, 0.812, respectively. At the end of the confirmatory factor analysis it has seen that the error indices are low, fit indices are more than 0.90. By using O'Connor (2000)’s program, MAP test and the parallel analysis are applied on the same data, it is found that the structure has three dimensions with both methods.


ANAHTAR KELİMELER: geçerlik, map testi, paralel analiz, doğrulayıcı faktör analizi, pisa


KEYWORDS: validity, map test, parallel analysis, confirmatory factor analysis, pisa

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education