Üniversitede Fransızcanın İkinci Yabancı Dil Olarak Öğretimi/Öğreniminde Öğrenen Özerkliği


Learner’s Autonomy in Teaching/Learning French as a Second Foreign Language


Doç. Dr. Nurten ÖZÇELİK


ÖZET
Bu araştırma, Fransızcayı ikinci yabancı dil olarak öğrenen öğretmen adaylarının dil öğreniminde öğrenen özerkliğine ilişkin görüşlerini belirlemek ayrıca cinsiyet ve sınıf değişkeni ile bu görüşler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 202 öğretmen adayı üzerinde tarama modeli kullanılarak hazırlanmıştır. Veri toplama aracı olarak Egel (2003) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından Fransızca alanına uyarlanan Öğrenen Özerkliği Ölçeği (ÖÖÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adayları Özyönetim İçin Hazırlık, Dil Öğrenmede Özerk Çalışma, Öğretmenin Rolü: Açıklama/Denetleme, Dil Öğrenme Etkinlikleri, Amaç/Değerlendirme ve Diğer Kültürler alt boyutlarında kendilerini “özerk”, Sınıfın/Öğretmenin Önemi, İçerik Seçimi ve Değerlendirme/Motivasyon alt boyutlarında ise “nötr” hissetmektedirler. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçlarında, yalnızca Sınıfın/Öğretmenin Önemi ve Öğretmenin Rolü: Açıklama/Denetleme alt boyutlarında kız ve erkek katılımcıların görüşleri arasında istatistiksel açıdan kız öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir farklılık saptanmış, kız katılımcıların bu iki alt boyutta erkeklerden daha “özerk” oldukları sonucuna varılmıştır. Sınıf düzeyi bağımsız değişkeni temelinde öğretmen adaylarının öğrenme özerkliği puanları Özerk Çalışma, Öğretmenin Rolü: Açıklama/Denetleme ve İçerik Seçimi alt boyutlarında anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. ANOVA sonuçları, istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların hazırlık ve 4.sınıflar arasında olduğunu ortaya koymuştur.


ABSTRACT
This research was conducted with the students (n=202) learning French as the second foreign language and attending the French Language Teaching branch of the Foreign Languages Department of Gazi Faculty of Education of Gazi University by using the survey model with the aim of determining foreign language learning prospective teachers’ views of learners’ autonomy in language learning, and to exhibit the correlations between the views according to such variables as gender and grade level. Learner Autonomy Scale (LAS) developed by Egel (2003) and adapted into French by the researcher was utilised as the tool of data collection. The Cronbach Alpha coefficient was calculated as .81 for the scale. According to the findings obtained in the research, the students feel “independent” in preparation for self-management, independent study in language learning, the teacher’s role: instruction/supervision, and other cultures whereas they feel “neutral” in terms of the importance of the class/teacher, choice of content, and evaluation/motivation. According to the results for the t test, statistically significant differences in favour of female students were found between male and female students’ views only on the sub-dimensions of the importance of the class/teacher, and the teacher’s role: instruction/supervision; and thus it was concluded that female participants were more “independent” than the male ones on these two sub-dimensions of the scale. According to grade levels, prospective teachers’ learning autonomy scores were found to differ significantly on the sub-dimensions of independent study, the teacher’s role: instruction/supervision, and choice of content. ANOVA results for the LAS scores received by the prospective teachers according to the grade level exhibit that statistically significant differences hold largely between preparatory class students and the 4th year students.


ANAHTAR KELİMELER: öğrenen özerkliği, ikinci yabancı dil, öğretmen adayı


KEYWORDS: learner’s autonomy, second foreign language, prospective teachers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education