11. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri


Teacher Opinions on the Latest Curriculum and the Problems Experienced in Teaching Grade 11 Physics Curriculum Topics


Prof. Dr. Celal BAYRAK, Arş. Gör. Sevim BEZEN & Yrd. Doç. Dr. Işıl AYKUTLU


ÖZET
Bu araştırmada fizik öğretmenlerinin 11. sınıf fizik öğretim programında yer alan konularının öğretiminde karşılaştıkları sorunların ve 2013-2014 öğretim yılında uygulanacak yeni fizik öğretim programı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde Ankara’nın Çankaya İlçesinde bulunan 10 farklı Anadolu Lisesi’nde görev yapmakta ve 11. sınıf fizik derslerine girmekte olan 20 fizik öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan ve içerisinde 10 adet açık uçlu sorunun yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenler mevcut 11. sınıf fizik öğretim programında yer alan konuların öğretiminde en çok “Kuvvet ve Hareket” ve “Modern Fizik” ünitelerinin öğretiminde, öğrencilerin işlem yeteneğindeki zayıflıklarından, konuların öğretimi için gerekli zamanın yetersizliğinden ve özellikle “Modern Fizik” konusunun soyut kavramlar içermesinden kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan fizik öğretmenleri, 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan fizik öğretim programında konuların içeriklerindeki yoğunluğun azaltıldığı ve 11. ve 12. sınıf ders saatlerinin artmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtirken, programda çok fazla eksikliklerin olduğunu ve bu eksikliklerin de sorunlar oluşturacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Çalışmanın verilerinden elde edilen sonuçlara uygun olarak, öğretmenlere programa uyum sürecinde yeni fizik öğretim programı ile ilgili hizmet içi eğitimlerin ve seminerlerin verilmesi önerilmektedir.


ABSTRACT
This study aims to determine the opinions of physics teachers on the problems experienced in teaching Grade 11 Physics curriculum topics and the latest physics curriculum to be implemented in the 2013–2014 academic year. Qualitative research methods were used in the study participated by 20 physics teachers teaching Grade 11 Physics at 10 different Anatolian High Schools in Çankaya, Ankara during the 2012-2013 academic year. A semi-structured teacher interview form with 10 open-ended questions was also used. Data obtained during the interviews were applied the descriptive analysis technique. At the end of the study, teachers indicated the weakness in students’ mathematical operation skills and the lack of time allocated with respect to the Grade 11 physics topics of “Force and Movement” and “Modern Physics” and that they had difficulties in teaching the abstract concepts particularly in “Modern Physics”. Teachers mentioned as a positive improvement that the intensity of physics topics were reduced in the latest physics curriculum to be implemented in the 2013–2014 academic year and the number of Physics classes per week in Grades 11 and 12 have been increased. However, they stated that the curriculum lacked certain topics, which would cause certain issues in the future according to their point of view. It is recommended that in-service training activities or seminars on the latest curriculum would be useful for teachers to facilitate their adaptation to the program.


ANAHTAR KELİMELER: Fizik öğretim programı, öğretmen görüşleri, fizik eğitimi.


KEYWORDS: Physics Curriculum, teacher opinions, physics education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education