Türkçe Öğretmenleri / Öğretmen Adayları Ne Okumalı? -Bir “Okuma Listesi” Önerisi-


What Turkish Teachers / Preservice Teachers Should Read? -A Suggested Book List-


Doç. Dr. Ali Fuat ARICI


ÖZET
Okuma, bireyin kendini gerçekleştirebilmesi ve çağa ayak uydurabilmesi için devamlı geliştirilmesi gereken bir beceridir. Bunun için başta Türkçe öğretmenlerinin çok iyi birer okur olmaları daha sonra da bunu öğrencilerine aşılamaları gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, Türkçe öğretmelerinin ve öğretmen adaylarının okumalarında yarar görülen kitapları belirlemeye çalışmaktır. Bunun için 6 farklı üniversitenin Türkçe eğitimi bölümünde görev yapmakta olan 25 öğretim elemanı ve MEB’de çalışan 25 Türkçe öğretmeni ile gönüllü olarak görüşme yapılmıştır. Araştırmada katılımcıların belirlenmesinde, amaçlı örneklem tekniklerinden “kartopu örnekleme” tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış bir veri toplama aracı geliştirilmiştir. Bu verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, katılımcıların büyük çoğunluğu Türkçe öğretmenlerinin / öğretmen adaylarının düzenli olarak kitap okumadıklarını ve meslek gruplarına yönelik kitap önerisinin olması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların görüşleri doğrultusunda Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okumasında yarar görülen 100 kitaplık bir öneri listesi belirlenmiş ve bunlar gerekçelendirilmiştir.


ABSTRACT
Reading is a skill that must be developed permanently in order to realize one self and to keep up with the times. For this, especially Turkish teachers must be good reader and then it is necessary to instill reading habit to students. Main purpose of this research is to specify books which are considered beneficial to read by Turkish teacher and preservice Turkish teacher. For this purpose, interviews were conducted with 25 faculty members who are working in six different universities' Turkish language education department and 25 Turkish teachers working in MoNE. In determining the participants in the study snowball sampling technique was used. To collect data of research, semi-structured data collection tool was developed. Descriptive analysis techniques were used while analyzing the data collected. At the end of the study, the majority of participants stated that Turkish teachers and preservice Turkish teachers don't read books regularly. So they noted that we must have book suggestion list for professional groups. Also, in accordance with the opinion of the participants a suggestion list consists of 100 books has been identified and they have been justified.


ANAHTAR KELİMELER: Türkçe öğretmenleri, okuma, kitap listesi, Türkçe eğitimi


KEYWORDS: Turkish teachers, reading, book list, Turkish language education

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education