Dinleme Metinlerinin Sınıf İçi Uygulamaları


Classroom Practices of Listening Texts


Dr. Ayşegül KARABAY


ÖZET
Bu çalışmanın amacı; 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan dinleme metinlerinin işlenişiyle ilgili olarak öğretmen uygulamalarını incelemektir. Nitel veri toplama yöntemleri ve veri analizi kullanılan bu araştırmada, Adana ili merkez ilçelerinde görev yapan 12 öğretmen ve bu öğretmenlerin sınıflarındaki öğrenciler amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilerek araştırmanın çalışma grubu oluşturulmuştur. Seçilen 12 öğretmene yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış, bu öğretmenlerin uygulamaları ve bu sınıflardaki öğrencilerin tepkileri gözlenmiştir. Gözlem ve görüşme formundan elde edilen veriler üzerinden içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitabında yer alan dinleme metinlerini yönergelere uygun işlediği, materyal olarak ders kitabını kullandığı, dinleme sırasında metni hem öğretmenin hem de öğrencilerin seslendirdiği, dinleme sonrasında ise metinle ilgili sorular sorarak değerlendirme yapıldığı belirlenmiş, öğrenci katılımının metnin türüne ve öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına göre değiştiği saptanmıştır.


ABSTRACT
This study investigates how teachers implement the listening texts existing in teachers’ book of Turkish Language courses in 5th, 6th, 7th and 8th grades. In the study utilising qualitative data collection methods and data analysis, 12 teachers working in the central districts of Adana and their students were benefited as samples. An interview form was administered to 12 teachers and these teachers’ practices in their classes and the reactions of their students were observed. Data analysis was based on the interview form and the observation. The results of the research reveal that the teachers of Turkish Language teach the listening texts in the teachers’ books in compliance with the instructions, the course book is used as the material, the listening texts are performed by both the teacher and the students, the students’ point of views are asked by some questions about the listening texts and the participation of the students changes according to the type of the text as well as the interests and needs of the students.


ANAHTAR KELİMELER: Dinleme becerisi, dinleme metinleri, dinleme eğitimi, Türkçe öğretmeni.


KEYWORDS: Listening skill, listening texts, listening training, teacher of Turkish.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education