FEN VE TEKNOLOJ İ Ö Ğ RETMENLER İ İ LE Ö Ğ RETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJ İ YE YÖNEL İ K TUTUMLARININ İ NCELENMES İ


TO INVESTIGATE OF SCIENCE – TECHNOLOGY TEACHERS’ AND PROSPECTIVE TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS TECHNOLOGY


Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR, Yrd. Doç. Dr. Serkan TİMUR & Şirin YILMAZ


ÖZET
Bu çal ış man ı n amac ı Fen ve Teknoloji ö ğ retmenleri ile Fen ve Teknoloji ö ğ retmen adaylar ını n teknolojiye yönelik tutumlar ı n incelemektir. Çal ış mada veri toplama arac ı olarak ‘Teknoloji Tutum Ölçe ğ i’ kullan ı lm ıştı r. Çal ış ma; Türkiye’nin çe ş itli illerinde görev yapan 43 fen ve teknoloji ö ğ retmeni ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitesi fen ve teknoloji öğ retmenli ğ inde ö ğ renim gören 49 ö ğ retmen aday ı ile gerçekle ş tirilmi ş tir. Analiz sonuçlar ı na göre erkeklerin teknolojiye yönelik tutumlar ı kad ı nlara göre daha olumludur. Ayr ı ca Fen ve Teknoloji ö ğ retmenlerinin teknolojiye kar şı tutumlar ı , fen ve teknoloji ö ğ retmen adaylar ını n teknolojiye kar şı tutumlar ı na göre daha yüksektir. Mezun olunan lise türü de ğiş keninde ise öğ retmen ve ö ğ retmen adaylar ını n mezun olduklar ı lise türü ile teknolojiye yönelik tutumlar ı aras ı nda anlaml ı fark bulunanam ıştı r


ABSTRACT
Aim of this study is to investigate of Science and Technology teachers’ and prospective teachers’ attitudes towards technology. Technology Attitude Scale were used to collect data. Data were collected from 43 science - technology taechers and 49 prospective teachers. Results showed that male’s attitudes were more positive than female’s, however, science and technology teachers’ attitudes towards technology more positive than prospective teachers’ attitudes. No significant differences were observed according to their high schools between teachers’ and prospective teachers’ attitudes towards technology


ANAHTAR KELİMELER: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri, Öğretmen Adayları, Teknolojiye Yönelik Tutum


KEYWORDS: Science and Technology Teachers, Pre-service Teachers, Attitudes Towards Technology.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education