YANSITICI GÜNLÜKLERDE YÖNLEND İ RME SORULARININ ÖNEM İ


THE IMPORTANCE OF GUIDING QUESTIONS IN REFLECTIVE JOURNALING


Assist. Prof. Dr. Canan Perkan ZEK İ


ÖZET
Ö ğ retmen adaylar ını n günlük yazma ili ilgili deneyimlerini içeren bir çal ış ma gerçekle ş tirilmi ş tir. Ara ştı rman ı n kat ılı mc ı lar ı EDUC 420 – Ö ğ retmenlik Uygulamas ı dersine kay ı tl ı 15 ö ğ retmen aday ı ndan olu ş maktad ı r. Bu çal ış man ı n amac ı ö ğ retmen adaylar ını n günlük yazma deneyimleriyle ilgili alg ı lar ını ve görü ş lerini inceleyerek yans ıtıcı dü ş ünce ve yans ıtıcı ö ğ retim üzerine anlay ış lar geli ş tirmektir. Ara ştı rmada nitel yakla şı m kapsam ı nda yorumlama yöntemi kullan ı lm ıştı r. Yar ı yap ı land ırı lm ış mülakat ve dönem sonu yans ıtıcı kompozisyonlar ara ştı rman ı n veri toplama araçlar ını olu ş turmaktad ı r. Nitel veriler, içerik analizi yöntemiyle kategorize edilip temalara ayr ıştırı lm ıştı r. Ö ğ retmen adaylar ı , günlük yazman ı n adaylarda zay ı f ve güçlü yanlar ı yla ilgili fark ı ndal ı k yaratt ığını belirtirlerken; günlüklerdeki yönergelerin derinlik, çe ş itlilik ve bak ış aç ısı içermedi ğ ini bildirmi ş lerdir. Birçok ö ğ retmen aday ını n görü ş leri, mevcut günlüklerdeki odaklanma ve yönlendirici sorular ı n eksikli ğ ini ve önemini vurgulamaktad ı r


ABSTRACT
A study of student teachers’ experiences of the journal writing was carried out. Participants were the 15 student teachers enrolled into the EDUC 420 – Practice Teaching course. The aim of the study was to examine student teachers’ experiences of journal writing based on their perceptions and views to develop insights into reflection and reflective practice. A qualitative paradigm was used wherein an interpretive methodology was adopted. Semi-structured interviews and end-of-the-semester reflection essays were used as data collection methods. Content analysis method was used to analyse the qualitative data. Student teachers indicated that journal writing created awareness of the self as a teacher in terms of weaknesses and the strengths; however, they also reported on the lack of depth, diversity and perspective in guidelines provided in the journals and reports. In most of the perceptions, the role and lack of the focus and guiding questions were underlined


ANAHTAR KELİMELER: günlük yazma, yans ıtıcı dü ş ünce, yönlendirme sorular ı


KEYWORDS: journal writing, reflection, guiding questions

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education