DURAKLAMALARIN Ö Ğ RET İ M TEKN İ KLER İ


TECHNIQUES OF TEACHING JUNCTURE


Metin YURTBAŞI


ÖZET
Durgulama (juncture) sesbirimleri, uygulamal ı sesbilgisinde çok önemli bir yer tutar. Bu nedenle, durgulama türlerinin anadili İ ngilizce olmayanlara do ğ ru ö ğ retilmesi, onlar ı n ilgili yabanc ı dili bir hedef dil olarak ö ğ renebilmelerini kolayla ştırı r. Sesbilgisi alan ı nda, durgulamalar, konu ş ma sürecinin ba ş lang ıcını , orta yerlerde duraklamalar ı , konu ş ma sürecinde yap ı lan sessel ini ş ve ç ıkış lar ı , de ğiş ik soru sorma biçimlerini, ilgili zamanlamalar ı ve konu ş man ı n sona erdi ğ ini belirlerler. Bu gibi olu ş umlar, noktalama i ş aretlerine bak ı larak da anla şı labilir, ama konu ş ma sürecinde bu anla şı labilirlik i ş lemeyebilir. Bu nedenle, durgulamalar hem konu ş ucu hem de dinleyiciler için son derece önem ta şı yan sesbirimsel olaylard ı r. Durgulamalar, birincil olarak cümle büklümlemelerine (intonation) ba ğlıdı rlar, konu ş ma a ş amas ı nda sesletimin aç ı kl ığı na, do ğ rulu ğ una (accuracy) ve anla şılı rl ığı na (intelligibility) da hizmet ederler. Roach (2009) göre, duraklamalar sözcük ve cümle içinde yap ı lan durgulamalar oldu ğ u için, anlam de ğiş ikliklerine neden olurlar, böylece yanl ış anlamalara neden olabilirler ve ileti ş im yanl ış yönlenebilir. Genellikle, İ ngilizceyi bir yabanc ı dil olarak ö ğ renenlere çal ış malar ı ve bu yolla yabanc ı dildeki iletileri do ğ ru alg ı lamalar ını geli ş tirmeleri önerilir.


ABSTRACT
Juncture phonemes are very important sound structures in applied phonetics and phonology. Therefore, they must betaught properly so that non-native students of English language can master the spoken form of the target language. Inphonetics, they are the features in speech that enable a hearer to detect a beginning, word boundary, ups and downs, and end of utterances in relation to articulatory timing that refers to both the duration of and overlap among articulatory gestures during speech. The appropriate use of juncture is important for both the speakers and listeners for correct communication because juncture in phonetics juncture belongs to intonation which brings up appropriacy and intelligibility to the pronunciation and communication process. According to Roach (2009), since the position of juncture (or word boundary) can cause a perceptual difference, and therefore potential misunderstanding, it is usually recommended that learners of English should practice making and recognizing such differences.


ANAHTAR KELİMELER: durgu, büklümleme, duraklama sesbirimi, noktalama i ş aretler


KEYWORDS: juncture, pause, pause juncture, word juncture, punctuation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education