ÖLÇEK GEL İŞTİ RME ÇALI Ş MALARINDA KAPSAM GEÇERL İ K ÖLÇÜLER İ : KAPSAM GEÇERL İ K İNDEKSİ VE KAPPA İSTATİSTİĞİNİN KAR Ş ILA Ş TIRILMASI


CONTENT VALIDITY MEASURES IN SCALE DEVELOPMENT STUDIES: COMPARISON OF CONTENT VALIDITY INDEX AND KAPPA STATICS


Doç. Dr. Halil YURDUGÜL & Arş. Gör. Fatma BAYRAK


ÖZET
Ölçme araçlar ını n geli ş tirilmesi iki a ş amada ele al ı nabilir. Bunlar s ı ras ı yla; ölçme arac ını n tasar ımı ve pilot uygulama a ş amas ıdı r. Her iki a ş amaya özgü geçerlik kavramlar ı söz konusudur. Özellikle ölçme arac ını n tasar ımı aş amas ı nda kapsam ve görünü ş geçerli ğ i ön plana ç ı karken, pilot uygulama a ş amas ı nda ise yap ı ve ölçüt geçerlikleri ele al ı nmaktad ı r. Özünde ise; kapsam geçerli ğ i ayn ı zamanda yap ı geçerli ğ i için bir ön ko ş uldur. Kapsam geçerlikleri ölçmeye konu olan alandaki uzman görü ş lerinden elde edilmektedir. Ancak nitel olarak ele al ı nan bu görü ş lerin raporlama ve ileti ş im güçlü ğ ünden dolay ı nicel ifadelere dönü ş türme çal ış malar ı vard ı r. Bunlardan öne ç ı kan ilk ikisi ise kapsam geçerlik (oran ı ) indeksi ve kappa istatisti ğ idir. Bu çal ış mada her iki kapsam geçerlik ölçüsünün tutarl ığı ele al ı nm ıştı r. Uygulamada bir ölçek geli ş tirme çal ış mas ını n tasar ı m a ş amas ı nda 10 uzman görü ş ü al ı nm ış ve kapsam geçerlik de ğ erleri bu ölçülere göre elde edilmi ş tir. Daha sonra ise uygulama a ş amas ı nda faktör analizinden elde edilen faktör yük de ğ erleri ve ortalama aç ı klanan varyans de ğ erleri ile tutarl ı klar ı ara ştırı lm ıştı r. Elde edilen bulgular tart ışı lm ıştı r.


ABSTRACT
It can be stated that there are two phases in the scale development process. The first phase is designing the scale; and the other phase is pre-application. There are different validity concepts specific to each phase. Particularly, while content and face validities have leading role in designing scale, the construct and criterion validities have come to the forefront in pre-application phase. In fact, content validity is prerequisite for construct validity. Content validity is often established through qualitative expert reviews. Content validity information often derives from reviews to be undertaken by subject matter experts as qualitative data. However, there are some studies about transforming these qualitative data into quantitative form; because it is difficult to report qualitative reviews of experts. Content Validity Index (CVI) and kappa statistics have come to the forefront in the studies. The purpose of the present study is to examine the consistency of Content Validity Index (CVI) and kappa statistics. For the purpose, in designing phase for a developing scale, data obtained from ten expert judges were analyzed with two approaches. In pre-application, the consistency of Content Validity Index (CVI) and kappa statistics with average variance extracted (AVE) and factor loadings obtained from factor analysis were examined.


ANAHTAR KELİMELER: Kapsam geçerli ğ i, ölçek geli ş tirme, kapsam geçerlik indeksi, kappa istatisti ğ i


KEYWORDS: Content validity, construct validity, scale development, content validity index, kappa statistics

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education