ÜN İ VERS İ TE Ö Ğ RENC İ LER İNİ N EP İ STEMOLOJ İ K İ NANÇLARI VE MOT İ VASYONLARI ARASINDAK İ İLİŞKİNİ N İ NCELENMES İ


INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ EPISTEMOLOGICAL BELIEFS AND MOTIVATION


Prof. Dr. Ayhan YILMAZ & Arş. Gör. Şenol ŞEN


ÖZET
Bu çal ış man ı n amac ı üniversite ö ğ rencilerinin kimya dersine yönelik motivasyonlar ı ile epistemolojik inançlar ı aras ı ndaki ili ş kiyi kanonik korelasyon analizi ile incelemektir. Çal ış maya toplam 143 üniversite ö ğ rencisi kat ı lm ıştı r. Veri toplama arac ı olarak Ö ğ renmede Güdüsel Stratejiler Anketi ve Epistemolojik İ nanç Ölçe ğ i kullan ı lm ıştı r. Çal ış mada elde edilen veriler kanonik korelasyon analizi ile incelenmi ş tir. Çal ış mada, üniversite ö ğ rencilerinin kimya dersine yönelik motivasyonlar ı ile epistemolojik inançlar ını n ili ş kili olup olmad ığını ara ştı rmak için ili ş kisel tarama modeli kullan ı lm ıştı r. Çal ış ma sonunda elde edilen bulgulara göre ö ğ rencilerin epistemolojik inançlar ı ile kimya dersine yönelik motivasyonlar ı aras ı nda anlaml ı bir ili ş kinin var oldu ğ u belirlenmi ş tir. Anlaml ı ç ı kan ilk ili ş ki modelinin korelasyon katsay ısı (r = .35) de ğiş kenler aras ı ndaki varyans ı n %12,25' ini aç ı klamaktad ı r. Çal ış ma sonunda, motivasyon de ğiş ken kümesindeki varyans ı n % 6,1’inin epistemolojik inanç de ğiş kenlerine ili ş kin kanonik yükler taraf ı ndan ve epistemolojik inanç de ğiş ken kümesindeki varyans ı n % 5,4’ ünün motivasyon de ğiş kenlerine ili ş kin kanonik yükler taraf ı ndan aç ı kland ığı belirlenmi ş tir.


ABSTRACT
This study aimed to investigate the relationship between university students’ epistemological beliefs and motivation toward chemistry course through canonical correlation analysis. A total of 143 university students participated in the study. Motivated Strategies for Learning Questionnaire and Epistemological Belief Scale were used as data collection instruments. Canonical correlation analysis was used in the data analysis. In study, correlational survey model was used for examining the relationship between university students’ epistemological beliefs and motivation. Canonical correlation analysis demonstrated that there was a significant relationship between university students’ epistemological beliefs and motivation. The first canonical correlation (r=.35) accounted for a significant amount of the overlapping variance (12.25%) between the sets of variables. The result of study showed that 6,1% of motivation variation of variable was epistemological beliefs variable group of subtest explained by canonic variable, 5,4% of epistemological beliefs variable group of subtest was explained motivation variation of variable by canonic variable.


ANAHTAR KELİMELER: epistemolojik inanç, kimya dersine yönelik motivasyon, kanonik korelasyon analizi


KEYWORDS: epistemological beliefs, motivation toward chemistry course, canonical correlation analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education