OKUL VE SINIF REHBER Ö Ğ RETMENLER İNİ N İ LKÖ Ğ RET İ M KURUMLARI SINIF REHBERL İ K PROGRAMINA İLİŞKİ N GÖRÜ Ş LER İ


OPINIONS OF SCHOOL COUNSELORS AND CLASS GUIDANCE TEACHERS ABOUT ELEMENTARY CLASS GUIDANCE CURRICULUM


Arş. Gör. Selen YAZGÜNOĞLU & Doç. Dr. Melek DEMİREL


ÖZET
Bu ara ştı rman ı n amac ı okul ve s ını f rehber ö ğ retmenlerinin, “ İ lkö ğ retim ve Ortaö ğ retim Kurumlar ı S ını f Rehberlik Program ı ”n ı n ilkö ğ retim boyutuna (1-8. s ını flar) ili ş kin görü ş lerini belirlemektir. Ara ştı rman ı n evrenini Mersin ili Tarsus ilçe merkezindeki ilkö ğ retim okullar ı nda görev yapan okul ve s ını f rehber ö ğ retmenleri olu ş turmu ş tur. Ara ştı rman ı n örneklemini ise Mersin ili Tarsus ilçesine ba ğlı 89 ilkö ğ retim okulundan basit seçkisiz (tesadüfi) örnekleme yöntemiyle belirlenen 20 ilkö ğ retim okulunda görev yapan 209’u s ını f rehber ö ğ retmeni ve 41’i okul rehber ö ğ retmeni olmak üzere toplam 250 rehber ö ğ retmen (n=250) olu ş turmu ş tur. Ara ştı rman ı n verileri 5 dereceli Liket tipi anket yoluyla elde edilmi ş tir. Ara ştı rma sonunda, rehber ö ğ retmenlerin programa ili ş kin görü ş lerine ait ortalama de ğ erlerin 3,40 ile 3,64 aras ı nda de ğiş ti ğ i ve bunun “Kat ılı yorum” seçene ğ ine kar şılı k geldi ğ i belirlenmi ş tir. Bu bulgular ışığı nda rehber ö ğ retmenlerin program ı büyük ölçüde yararl ı ve olumlu olarak alg ı lad ı klar ı sonucuna ula şı lm ıştı r. Okul ve s ını f rehber ö ğ retmenlerinin programa ili ş kin görü ş leri aras ı nda, okul rehber ö ğ retmenlerinin lehine anlaml ı bir farkl ılı k bulunmu ş tur.


ABSTRACT
This study aims to determine school counselors and class guidance teachers’ opinions about the primary school part (1 st to 8 th grades) of “Elementary and Secondary Class Guidance Curriculum”. The population of the study consists of school counselors and class guidance teachers who work in primary and secondary schools in Tarsus, a district of Mersin, Turkey. The sample of the study consists of a total of 250 guidance teachers, 41 school counselors and 209 class guidance teachers who were chosen by simple random sampling method from schools in Tarsus. The data is collected by a 45-item-likert-type questionnaire. According to the findings of the research, the mean score of the guidance teachers' opinions about of curriculum is found to be between 3,40 and 3.64, and this result corresponds to the ‘I agree’ option in the instrument. In other words, it can safely be assumed that guidance teachers have positive perceptions about this curriculum and agree with the characteristics defined in the instrument. Overall the findings suggest a difference between school counselors' opinions and class guidance teachers' opinions in favor of school counselors.


ANAHTAR KELİMELER: İ lkö ğ retim ve Ortaö ğ retim Kurumlar ı S ını f Rehberlik Program ı , okul rehber ö ğ retmeni, s ını f rehber ö ğ retmeni, program de ğ erlendirme


KEYWORDS: Elementary and secondary class guidance curriculum, school counselor, class guidance teacher, curriculum evaluation

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education