DEMOGRAF İ K DE ĞİŞ KENLER İ KONTROL ETT İ KTEN SONRA ÖZ- YETERL İLİ K VE Ö Ğ RENME YAKLA Ş IMLARININ BA Ş ARI ÜZER İ NE ETK İSİ


IMPACT OF SELF-EFFICACY AND LEARNING APPROACHES ON ACHIEVEMENT CONTROLLING FOR DEMOGRAPHIC VARIABLES


Assist. Prof. Dr. Hüseyin YARATAN & Nilgün SUPHİ


ÖZET
Eğ itim yöneticileri, okutmanlar ve gelece ğ in i ş verenleri ö ğ rencilere daha derin bir ö ğ renme ve müfedatlara yeni bir anlay ış getiren “Derin Ö ğ renme Yakla şımını ” benimsemeleri konusunda ilham kayna ğı olabilmelidirler. Ö ğ rencinin problem çözme becerileri konusunda bu yakla şı ma yönlendirilmesi taklitçilikten uzakla şı p yarat ıcılığ a yak ı nla ş malar ı aç ısı ndan bu yakla şı m önem arz etmektedir. 829 lisans ö ğ rencisi üzerine gerçekle ş tirilen bu çal ış ma, kat ılı mc ı lar ı ya ş , ebeveyn ö ğ renim durumu ve cinsiyet de ğiş kenleri ba ğ lam ı nda incelemi ş tir. Akademik öz-yeterlik ile ö ğ renme yakla şı mlar ını n bu de ğiş kenler de gözetilerek ba ş ar ıyı etkileyip, etkilemedi ğ ine bak ı lm ıştı r. Derin ö ğ renme yakla şımını n öğ rencilerin notlar ı nda anlaml ı bir fark yaratmasada, öz-yeterliklerini anlaml ı düzeyde etkiledi ğ i söylenebilmektedir


ABSTRACT
Educational executives, instructors and future employers aspire students to use the Deep Approach to learning as it inculates a deeper and enduring understanding of the course content. Leading the student to problem solving skills and tools is important for being creative rather than imitative. Three instruments were administered to 829 Turkish undergraduates in order to collect data on their nationality, age, parents’ education, Academic Self-Efficacy and Learning Approaches. Age and students’ mothers’ education levels were found to have a significant positive direct effect on Academic Self-Efficacy, and while Academic Self-Efficacy was found to have a positive direct effect on the Deep Approach usage, students’ mothers’ education level was found to have a negative direct effect. The use of the Deep Approach did not have a direct significant effect on course grade, whereas high Academic Self-Efficacy was found to significantly predict the attainment of a higher course grade


ANAHTAR KELİMELER: akademik öz-yeterlik, ö ğ renme yakla şı mlar ı , derin ö ğ renme


KEYWORDS: academic self-efficacy, learning approaches, deep approach, surface approach, parent education level

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education