ÖĞ RENC İ LER İ N EVDEK İ UYGULAMALARI HAKKINDA VEL İ MEKTUPLARI: B İ R EYLEM ARA Ş TIRMASI


LETTERS OF PARENTS ABOUT STUDENTS’ HOME PRACTICES: AN ACTION RESEARCH


Assist. Prof. Dr. Pervin Oya TANERİ


ÖZET
Bu çal ış ma, Türkiye’de eylem ara ştı rmas ını n ilkokul ö ğ rencilerinin evdeki uygulamalar ı üzerindeki ve velilerin çocuklar ını n e ğ itimine kat ılımını artt ı rmadaki etkilerine odaklanmaktad ı r. Çal ış man ı n amac ı , ö ğ rencilerin s ını fta öğ rendikleri bilgileri yeni durumlara aktarmalar ı na yard ı m etmek ve ö ğ rencilerde meydana gelen davran ış de ğiş ikliklerinin kal ıcı olup olmad ığını belirlemektir. Ö ğ rencilerin ö ğ renmeleriyle ilgili veriler ö ğ retmen günlü ğ ü, s ını f gözlemi, veli toplant ı tutanaklar ı ve veli mektuplar ı ndan elde edilmi ş tir. Nitel verilerin analizleri; s ını f ö ğ retmeninin ö ğ rencilerin ev uygulamalar ı hakk ı nda derin bir anlay ış kazand ığını ve ö ğ rencilerin olumsuz davran ış lar ını de ğiş tirmek için eylem planlama ş ans ı elde ettiklerini göstermi ş tir. Sonuçlar, eylem ara ştı rmas ını n velilerin e ğ itime kat ılımını artt ı rd ığını da göstermektedir.


ABSTRACT
This study focuses on the effect of action research on monitoring primary school students’ home practices and increasing parent involvement in education of their children in Turkey. The aims of this paper are to help the students transfer the knowledge that they have learned in the classroom into new situations, and to determine whether the students’ behavioral changes are permanent or not. One classroom teacher, her students, and their parents were participated in this study. Data related to students’ learning were collected by using teacher’s journal, classroom observations, parent meeting records, and parents’ letters. From the analysis of the qualitative data, it was clear that the classroom teacher obtained deep understanding of students’ home practices, and she had a chance to plan actions in order to change the students’ misbehaviors. Results also indicated that action research helped to increase parent participation in education


ANAHTAR KELİMELER: Eylem ara ştı rmas ı , veliler, ileti ş im, izleme.


KEYWORDS: Action research, parents, communication, monitoring

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education