7. SINIF Ö Ğ RENC İ LER İNİ N SBS 2010 FEN ve TEKNOLOJ İ TEST İ BA Ş ARILARINI ETK İ LEYEN BAZI FAKTÖRLER


CERTAIN FACTORS ACTING ON THE SUCCESS OF 7th GRADE STUDENTS IN SCIENCE and TECHNOLOGY SUBTESTS of SBS 2010


Öğrt. Murat Doğan ŞAHİN & Duygu ANIL


ÖZET
Bu ara ştı rman ı n amac ı , ilkö ğ retim 7. s ını f ö ğ rencilerinin Seviye Belirleme S ı nav ı (SBS) 2010 fen ve teknoloji alt test ba ş ar ı lar ı na etki eden baz ı faktörleri ve bunlar ı n ba ş ar ıyı yordama derecelerini incelemektir. Çal ış man ı n kapsam ı nda ara ştı rmac ı taraf ı ndan haz ı rlanan anket, fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve fen ve teknoloji dersindeki ba ş ar ı alg ısı ölçekleri, Kütahya il merkezindeki 13 okulda ö ğ renim gören 411 yedinci s ını f ö ğ rencisine uygulanm ıştı r. Birinci alt problemde, fen ve teknoloji ba ş ar ısını yordad ığı dü ş ünülen de ğiş kenlerin frekans ve yüzde da ğılı mlar ı na bak ı lm ıştı r. İ kinci alt problemde, fen ve teknoloji dersini çal ış maya ayr ı lan süre, fen ve teknolojiyle ilgili okul d ışı bir ö ğ retim etkinli ğ ine kat ılı m, derse yönelik tutum ve dersteki ba ş ar ı alg ısı de ğiş kenlerinin fen ve teknoloji ba ş ar ısını ne derece yordad ığı ara ştırı lm ıştı r. Elde edilen sonuçlara göre fen ve teknoloji ba ş ar ısını n en önemli yorday ıcısını n dersi çal ış maya ayr ı lan süre oldu ğ u görülürken, fen ve teknolojiyle ilgili okul d ışı bir ö ğ retim etkinli ğ ine kat ı lan ö ğ rencilerin ba ş ar ı lar ını n dü ş me e ğ iliminde oldu ğ u sonucuna ula şı lm ıştı r. Üçüncü alt problemde, anketi olu ş turan anne-baba e ğ itim düzeyi ve ailenin ayl ı k geliri de ğiş kenlerinin fen ve teknoloji ba ş ar ısını yordama düzeylerine bak ı lm ıştı r. Çoklu regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre anne e ğ itim düzeyi artt ı kça fen ve teknoloji ba ş ar ısını n da artt ığı gözlemlenmi ş tir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to assess certain factors acting on the success of elementary 7th grade students in science and technology subtests of Level Assessment Exam (SBS) 2010 as well as their levels of success regression. The survey prepared by the researcher within the scope of the study, the scales of, attitude towards science and technology courses and perception of success in science and technology courses have been applied with 7th grade students studying at 13 schools in the city center of Kütahya. For the first sub-problem, the frequency and percentage distribution of the variables have been observed, which are considered to regress the success in science and technology. For the second sub-problem, how much the variables, including the time allocated to study science and technology lessons, participation in an educational activity regarding science and technology out of school, the attitude towards the course and the perception of success in the course, regress the success in science and technology have been assessed. According to the obtained results, it has been seen that the most significant regressor of the success in science and technology is the time allocated for study, while it has been concluded that the success levels of the students, who are involved in an educational activity out of school with respect to the science and technology, tend to be decreased. For the third sub-problem, the levels of regression of science and technology success have been observed, of the parent education level and monthly income of the family, which constitute the survey together. According to the results obtained from the multiple regression analysis, it has been seen that the success in science and technology increases as the education level of the mothers increases


ANAHTAR KELİMELER: Seviye Belirleme S ı nav ı (SBS), Fen ve Teknoloji Ba ş ar ısı , Çoklu Regresyon Analizi.


KEYWORDS: SBS (Level Determination Exam), Science and Technology Success, Multiple Regression Analysis.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education