FİZİ K Ö Ğ RETMEN ADAYLARININ İ NTEGRAL KONUSUNDAK İ Z İHİ NSEL MODELLER İNİ N İ NCELENMES İ


INVESTIGATION OF PROSPECTIVE PHYSICS TEACHERS’ MENTAL MODELS ON INTEGRAL


Arş. Gör. Nazan SEZEN & Öğr. Gör. Sema ÇILDIR


ÖZET
Fizik konular ını n anla şı lmas ı nda ve konularla ilgili problemlerin çözümünde matematik bilgisi oldukça önemlidir. Bu nedenle matematik ve fizik, iki farkl ı bilim dal ı olmalar ı na ra ğ men s ı kl ı kla bir arada kullan ılı rlar. Ö ğ rencilerin matematikte kar şı la ştı klar ı güçlükler birçok çal ış mada ortaya konulmaktad ı r. Bu çal ış mada, fizik ö ğ retmen adaylar ını n integral konusundaki zihinsel modellerinin incelenmesi amaçlanm ıştı r. Bu amaçla, bir devlet üniversitesinde ö ğ renim görmekte olan birinci ve ikinci s ını f fizik ö ğ retmen adaylar ı na (36 ö ğ renci), integral ile ilgili çe ş itli aç ı k uçlu sorular sorularak, bu konuya yönelik zihinsel modelleri tan ı mlanmaya ve anla şı lmaya çal ışı lm ıştı r. Çal ış mada elde edilen bulgular do ğ rultusunda ö ğ retmen adaylar ını n e ğ ri alt ı ndaki alan ve iki e ğ ri aras ı nda kalan alan konular ı na yönelik kurduklar ı modelleri basit ve kesi ş meyen e ğ riler üzerine yap ı land ı rd ı klar ı , e ğ rinin eksen etraf ı nda döndürülmesi konusunda ise zihinlerinde karma şı k ve ba ğ lant ı lar ı kopuk bir tak ı m bilgi zinciri olu ş turduklar ı sonucuna ula şı lm ıştı r.


ABSTRACT
Understanding of physics topics and solving of problems about these topics, mathematical knowledge of the students is very important of course. For this reason, although physics and mathematics is two different branches, they are often used together. Difficulties experienced by students in mathematics are revealed in many studies. In this study, the aim is to investigate the mental models of physics teachers on integral. For this purpose, various open-ended questions related to integral were questioned to the prospective physics teachers in the first and second class (36 students) in a state university. According to findings in the study, prospective physics teachers have created simple models for area under the curve and issues for the area between two intersect curves. Rotating around the axis of the curve a number of broken links in the information chain is complex and they create in their minds has been concluded.


ANAHTAR KELİMELER: öğ retmen aday ı , zihinsel modeller, integral


KEYWORDS: prospective teachers, mental models, integral

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education