PS İ KOLOJ İ K DANI Ş MANLARDA OLUMSUZ DÜ Ş ÜNME VE STRESLE BA Ş AÇIKMANIN İ NCELENMES İ


ANALYSIS OF HOW COUNSELORS COPE WITH NEGATIVE THOUGHTS AND STRESS


Assoc. Prof. Dr. Nergüz BULUT SERİN, Assoc. Prof. Dr. L. Filiz ÖZBAŞ & Assoc. Prof. Dr. Oğuz SERİN


ÖZET
Bu ara ştı rman ı n amac ı , okul psikolojik dan ış manlar ını n, olumsuz otomatik dü ş ünceleri ve stresle ba ş aç ı kma stratejileri lisansüstü e ğ itim yap ı p yapmama durumuna, medeni durumlar ı na, meslekte çal ış ma süresine, çal ış ma ortam ı ndan memnun olup olmamalar ı na göre anlaml ı bir farkl ı la ş ma olup olmad ığını n incelenmesidir. Ara ştı rman ı n örneklemini, İ zmir il merkezi ve ilçelerindeki ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim okullar ı nda görev yapan 141 okul psikolojik dan ış man ı olu ş turmu ş tur. Ara ştı rma verileri, Ki ş isel bilgi formu, Stresle Ba ş aç ı kma Stratejileri Ölçe ğ i (SBÖ) ve Geli ş tirilmi ş Otomatik Dü ş ünceler Ölçe ğ i (ODÖ-G) ile elde edilmi ş tir. Çal ış mada Gruplar aras ı nda fark ı n olup olmad ığını belirlemek için ikili de ğiş kenler için “t” testi, ikiden fazla de ğiş kenler için ise “F” testi uygulanm ıştı r. Elde edilen bulgularda, okul psikolojik dan ış manlar ını n Problem Çözme, Destek Arama, Kaç ı nma, Olumsuz Otomatik Dü ş ünmelerinde medeni durumlar ı na göre anlaml ı bir farkl ılı k bulunmu ş tur.Psikolojik dan ış manlar ı n lisansüstü e ğ itim yap ı p yapmamalar ı na, meslekte çal ış ma sürelerine ve çal ış ma ortam ı ndan memnun olup olmamalar ı na göre anlaml ı bir farkl ılı k saptanmam ıştı r.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze whether there is a significant difference in the strategies school counselors employ to cope with negative automatic thoughts and stress according to their level of education, marital status, period of working, and satisfaction with the office atmosphere The population of the research consisted of 141 psychological counselors working at state primary and middle schools in the province of Izmir, Turkey. Data was obtained with a Personal Information Form, a Coping with Stress Scale (CSS), and the Automatic Thoughts Questionnaire-Revised ATQ-R. To determine whether there was a difference between the groups, the “t” test was conducted for double variables and the “F” test for three or more variables. In the data obtained, there was a significant difference in school counselors’ problem solving, support seeking, avoidance, and automatic negative thoughts according to their marital status. There was not a significant difference according to their education level, period of working, or satisfaction with the office atmosphere.


ANAHTAR KELİMELER: stres, ba ş aç ı kma, olumsuz otomatik dü ş ünce, okul psikolojik dan ış man ı


KEYWORDS: coping with stress, negative automatic thoughts, school counselors

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education