TÜRK İ YE’DEK İ İ LKÖ Ğ RET İ M OKULLARIDNA YABANCI D İ L OLARAK İ NG İLİ ZCEN İ N Ö Ğ RET İMİ NDE UYGULANAN DEĞERLEND İ RME SÜRECİ


ASSESSMENT IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOLS IN TURKEY


Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN & Esengül HASDEMIR


ÖZET
Yeni bir dili ( İ ngilizce) ö ğ retmek ve ö ğ renmek, ö ğ retmenler, ö ğ renciler ve ilgili kurumlar için daima zaman ve sab ı r gerektiren yo ğ un bir süreçtir. Bu süreçte ö ğ retmenler en etkin teknikleri ve ihtiyaçlar ı na en uygun müfredat ı kullanarak ö ğ rencilerinin ba ş ar ısını hedeflemektedir. Bu teknik ve uygulamalar ö ğ rencilerin yabanc ı dil yetkinlik düzeylerini arzu edilen hedefe ula ştı rmas ı bak ımı ndan i ş lev görüp görmedi ğ i konusunda de ğ erlendirmeyi gerekli k ı lar. Bu noktada, eğ itim sürecinin kaç ını lmaz bir parças ı ise de ğ erlendirmedir. Bu çal ış ma Türkiye’de İ lkö ğ retim okullar ı nda çocuklara yabanc ı dil ö ğ retiminde mevcut olan de ğ erlendirme sürecini irdelemeyi amaç edinmi ş tir


ABSTRACT
Teaching and learning a new language (English) has always been an onerous process demanding time and patience for teachers, students, and related institutions. In this process, teachers aim their students' success by using the most effective techniques and the most suitable curriculum to their needs. These techniques and applications need evaluation in order to find out whether they work or not in terms of taking the students' foreign language proficiency levels to the intended target. At this point, the indispensable part of the whole education process comes forth- assessment . This study aims to scrutinize the current assessment procedure for young learners in primary schools in Turkey


ANAHTAR KELİMELER: De ğ erlendirme. genç ö ğ renciler. yabanc ı dil olarak İ ngilizce


KEYWORDS: Assessment, young learners, primary-school, English as a foreign language.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education