EĞİTİM POLİTİKALARINDA MÜZİK EĞİTİMİNİN YERİ


THE PLACE OF MUSIC EDUCATION IN EDUCATION POLICY


Emine Kıvanç ÖZTUĞ


ÖZET
Türkiye’nin eğitim politikalar ını belirleyen kurumların başında Milli Eğitim Bakanlığı yer almaktadır. Yap ı lan çal ış malar incelendi ğ inde, e ğ itim politikalar ı olu ş turulurken büyük ço ğ unlukla müzik e ğ itimine özel olarak yer verilmedi ğ i görülmektedir. Bu çal ış mada, e ğ itim politikalar ını n içinde yer alan müzik e ğ itiminin en belirleyici unsuru oldu ğ u dü ş ünülen Milli E ğ itim Bakanl ığı Ş ura Tutanaklar ı ele al ı narak müzik e ğ itimine verilen önemin belirlenmesi amaçlanm ıştı r. Bu amaç do ğ rultusunda “Milli E ğ itim Bakanl ığı Ş uralar ı nda müzik e ğ itimine hangi ölçüde yer verilmi ş tir” sorusu çal ış man ı n problem cümlesini olu ş turmaktad ı r. Ara ştı rman ı n deseni durum çal ış mas ıdı r. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullan ı lm ış ve analiz birimi olarak sözcükler seçilmi ş tir. Kategoriler iki ba şlı kta toplanm ıştı r. Müzik E ğ itimi kategorisinde; müzik, güzel sanatlar, sanat, sanat e ğ itimi ve konservatuvar temalar ı , Müzik İ cras ı kategorisinde ise opera, müzik aleti, orkestra, konser ve salon temalar ı kodlanm ıştı r. Verilerin çözümlenmesi bu kategoriler ve kodlar do ğ rultusunda gerçekle ş tirilmi ş tir. Çözümleme sonucunda, Milli E ğ itim Bakanl ığını n Ş ura Tutanaklar ı nda müzik e ğ itimine, müzik icras ı nna kı yasla daha s ı k yer verildi ğ i görülmü ş tür.


ABSTRACT
In Turkey, the top institution maintaining the education policy is the National Ministry of Education. Policy is explained as the political party’s (holding the government) way of direction and prospects towards the future. The recent research done is showing that while forming the education policies, mostly there is not a special attention given towards music education. The main aim is to identify the value given to the music education. In line with this aim, following question is the problem statement of the study “To what extend did the Ministry of Education measure and evaluate the music education within these council meetings?” This study sorts out the attention given by the governments through the analysis of the documents. After the analysis of the council documents, some ups and downs towards the music education is found in the policies


ANAHTAR KELİMELER: Müzik, Müzik Eğitimi Politikası , MEB Şura Tutanakları .


KEYWORDS: Music, Music education, MEB

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education