Yükseköğretimde Etik Liderlik ve İşyeri Zorbalığı


Ethical Leadership and Workplace Bullying in Higher Education


Assoc. Prof. Dr. Hakan ERKUTLU & Lecturer Jamel CHAFRA


ÖZET
Bu çalışma yükseköğretimde etik liderlik ve işyeri zorbalığı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide psikolojik güvenlik ve psikolojik sözleşme tatmini kavramlarının aracılık rollerini araştırmaktır. Çalışma 2011-2012 bahar eğitim-öğretim döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya ve Gaziantep illerinde bulunan ve rastlantısal olarak seçilen 9 vakıf üniversitesindeki 591 öğretim üyesi ve dekanlarını kapsamaktadır. Öğretim üyelerinin psikolojik güvenlik ve psikolojik sözleşme tatmin düzeyleri sırasıyla Kahn (1990) tarafından geliştirilmiş “psikolojik güvenlik ölçeği” ile Robinson ve Morrison (1995) tarafından geliştirilmiş “psikolojik sözleşme tatmin ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Brown, Treviño, ve Harrison’un (2005) “etik liderlik ölçeği” ile Einarsen ve Hoel’in (2001) “gözden geçirilmiş işyeri zorbalığı ölçeği” öğretim üyelerinin bağlı bulundukları fakülte dekanlarının etik liderlik düzeyleri ve işyeri zorbalığı algılarını ölçmektedir. Sonuçlar etik liderlik ile işyeri zorbalığı arasında olumsuz ve önemli bir ilişki ve bu ilişkide psikolojik güvenlik ve psikolojik sözleşme tatmin kavramlarında aracılık rolleri bulunduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
This study examines the relationship between ethical leadership and workplace bullying and the mediating roles of psychological safety and psychological contract fulfillment on that relationship in higher education. The sample of this study is composed of 591 faculty members along with their deans from 9 private universities chosen by random method in İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya and Gaziantep in 2011-2012 spring semester. Faculty members’ perceptions of psychological safety and psychological contract fulfillment were measured using the scale developed by Kahn (1990) and psychological contract fulfillment scale developed by Robinson and Morrison (1995). Brown, Treviño, and Harrison’s (2005) ethical leadership scale and Einarsen and Hoel’s (2001) the Negative Act Questionnaire-Revised scale were used to assess faculty member’s perception of the ethical leadership and workplace bullying respectively. The results revealed a significant negative relationship between ethical leadership and bullying and mediating roles of psychological safety and psychological contract fulfillment on that relationship.


ANAHTAR KELİMELER: Etik liderlik, işyeri zorbalığı, psikolojik güvenlik, psikolojik sözleşme tatmini.


KEYWORDS: Ethical leadership, workplace bullying, psychological safety, psychological contract fulfillment.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education