TÜRK VE İ RANLI Ö Ğ RENC İ LER İ N GÜDÜLENME TÜRLER İ VE B İLİŞ SEL STRATEJ İ LER İ ARASINDAK İ İLİŞK


MOTIVATION AND COGNITIVE STRATEGIES OF TURKISH AND IRANIAN LEARNERS OF ENGLISH


Ahmad MORADI & Assoc. Prof. Dr. Arif SARIÇOBAN


ÖZET
Türk ve İranlı öğrencilerinin (n=898) güdülenme ve bilişsel öğrenme stratejileri aras ı ndaki ili ş kiyi incelemek için. Deci ve Ryan (1985)’a ait kendi-kendine karar verme teorisi ve Oxford (1990)’un dil ö ğ renimi strateji envanterinin öğ rencilerin güdülenme ve bili ş sel stratejilerini belirlemek için uyarlamas ı yap ı lm ıştı r. Türk ve İ ranl ı ö ğ rencilerin hem içsel hem de d ışş sal olarak güdülendikleri görülmü ş tür. İ ranl ı ö ğ rencilerin güdülenme düzeyleri Türk ö ğ rencilere göre daha yüksek ç ı km ıştı r. Türk ö ğ renciler daha çok alma ve gönderme stratejilerini kullan ı yorken, İ ranl ı ö ğ rencilerin ise daha çok girdi ve ç ı kt ı için gerekli olan bili ş sel stratejilerden yap ı olu ş turmay ı kullanm ış lard ı r. Güdülenme ve d ış sal güdülenmeye ait dört düzenleme aras ı nda olumlu bir ili ş ki söz konusu olup güdülenme türleri ve düzenleme türleri aras ı nda s ı ral ı bir örneklem görülmü ş tür. Ö ğ renciler ne kadar çok içsel olarak güdülenseler, o kadar çok bili ş sel stratejileri kullanmaktad ı r. Güdelenmemenin bili ş sel stratejilerin tamam ı ile olumsuz yönde ili ş kili oldu ğ u görülmektedir. Cinsiyet aç ısı ndan bütüncül düzenleme, d ış düzenleme, güdülenmeme, ve analiz ve fikir yürütme stratejileri aras ı nda önemli farkl ılı klar görülmü ş tür


ABSTRACT
T o investigate the relationship between motivation and cognitive strategies with special reference to the differences between Turkish and Iranian students of English (n=898), Deci and Ryan’s (1985) self-determination theory, and Oxford’s (1990) strategy inventory for language learning were adapted. The results showed Turkish and Iranian students were both intrinsically and extrinsically motivated. Iranian students’ motivation level was more than Turkish students and Turkish students mostly used receiving and sending strategy, whereas Iranian students mostly used the cognitive strategy of creating structures for input and output. Motivation and four regulations in extrinsic motivation were positively correlated and there was an ordered pattern between motivation types and regulations. The more students were internally motivated the more they used cognitive strategies. Moreover, amotivation was negatively correlated to all types of cognitive strategies. In addition, there were significant gender differences within integrated regulation, external regulation, amotivation, and use of analyzing and reasoning strategy.


ANAHTAR KELİMELER: Kendi kendine karar verme teorisi, güdülenme türü, içsel güdülenme, d ış sal güdülenme, bili ş sel stratejile


KEYWORDS: Self-determination theory, motivation type, intrinsic motivation, extrinsic motivation, cognitive strategies

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education