ÜN İ VERS İ TE Ö Ğ RENC İ LER İNİ N BENL İ K SAYGISI DÜZEYLER İ İ LE SOSYAL BECER İ LER İ ARASINDAK İ İLİŞKİNİ N DE Ğ ERLEND İRİ LMES İ


ASSESSMENT OF THE RELATIONSH İ P BETWEEN SELF-ESTEEM LEVEL AND SOC İ AL SK İ LLS OF THE UNIVERSITY STUDENTS


Öğr. Gör. Gözde LATİFOĞLU


ÖZET
Bu ara ştı rma, Üniversite ö ğ rencilerinin benlik sayg ısı düzeyleri ve sosyal becerileri aras ı ndaki ili ş kiyi de ğ erlendirmek amac ı yla yap ı lm ıştı r. Ara ştı rmada ö ğ rencilerin ya ş , cinsiyet ve ö ğ renim gördükleri bölümler dikkate al ı narak benlik sayg ısı ve sosyal beceri düzeyleri incelenmi ş tir. Bu çal ış ma, Yak ı n Do ğ u Üniversitesi E ğ itim Fakültesine ba ğlı Rehberlik ve Psikolojik Dan ış manl ı k, S ını f Ö ğ retmenli ğ i ve Okul Öncesi Ö ğ retmenli ğ i bölümü ö ğ rencileriyle yürütülmü ş tür. Ara ştı rman ı n örneklem grubunu 18-26 ya ş lar ı aras ı nda , 302 ö ğ renci olu ş turmaktad ı r. Ö ğ rencilerin benlik sayg ısı ve sosyal beceri düzeyleri “Rosenberg Benlik Sayg ısı Ölçe ğ i” ve “Sosyal Beceri Envanteri” nin birlikte verildi ğ i bir ölçekle de ğ erlendirilmi ş tir. Ara ştı rma sonucunda , ki ş ilerin ya ş ve ö ğ renim gördükleri bölümle benlik sayg ı lar ı aras ı nda anlaml ı bir fark bulunmam ıştı r. Ancak, ö ğ rencilerin cinsiyetleri ve benlik sayg ı lar ı aras ı nda anlaml ı bir fark bulunmu ş tur ve k ı z öğ rencilerin daha yüksek benlik sayg ısı düzeyine sahip olduklar ı ortaya ç ı km ıştı r. Ayr ı ca; Ö ğ rencilerin benlik sayg ısı ve sosyal beceri düzeyleri aras ı nda bir ili ş ki bulunmad ığı sonucuna ula şı lm ıştı r.


ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the relationship between self-esteem level and social skills of the University students. In this research, self-esteem level and social skills of students were analyzed based on variables age, gender and their department in the University. This research was conducted with the students studying at the Department of Guidance and Psychological Counseling, Primary School Education and Pre- School Education within the Faculty of Education, Near East University. Participants were consist of 302 students, who are 18 - 26 years old. Self-esteem and social skills of the students were measured with “Rosenberg Self-Esteem Scale” and “ Social Skills Inventory”. Results shows that, there was not relationship between the variables of age and students’ department with students’ self-esteem. However, It was found that there was a significant difference between the variables of gender and self esteem level of students. Finally, It was reached there was not relationship between self-esteem level and social skills of students


ANAHTAR KELİMELER: benlik saygısı, sosyal beceri, üniversite öğrenciler


KEYWORDS: self-esteem, social skills , university students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education