ÖĞ RETMEN ADAYLARININ B İ REYSEL YEN İLİ KÇ İLİ K ÖZELL İ KLER İ NE GÖRE YANSITICI DÜ Ş ÜNME E ĞİLİ MLER İNİ N İ NCELENMESİ


ANALYSIS ON REFLECTIVE THINKING TENDENCIES OF STUDENT TEACHERS ACCORDING TO THEIR PERSONAL INNOVATIVENESS


Dr. Canan KOÇAK & Doç. Dr. Ayşem Seda ÖNEN


ÖZET
Ö ğ retmen ve ö ğ retmen adaylar ını n mesleki geli ş imleri için yeniliklere aç ı k olabilmeleri ve dü ş ünce dünyalar ını n da yenilikleri kabul etmeye imkân tan ı mas ı gerekmektedir. Bu nedenle ara ştı rmada, ö ğ retmen adaylar ını n bireysel yeniliklere aç ı k olma ile yans ıtıcı dü ş ünce e ğ ilimleri incelenmi ş tir. Ara ştı rman ı n çal ış ma grubunu, Hacettepe Üniversitesi E ğ itim Fakültesinde ö ğ renim görmekte olan 320 ö ğ retmen aday ı olu ş turmu ş tur. Ara ştı rmada, ö ğ retmen adaylar ını n yenilikçilik düzeylerini ve ait olduklar ı yenilikçilik kategorilerini belirlemek için Hurt, Joseph ve Cook (1977) taraf ı ndan geli ş tirilen ve Türkçeye uyarlanmas ı K ılı çer ve Odaba şı (2010) taraf ı ndan yap ı lan “Bireysel Yenilikçilik Ölçe ğ i” kullan ı lm ıştı r. Ö ğ retmen adaylar ını n yans ıtıcı dü ş ünme e ğ ilimlerinin incelenmesi için kullan ı lan veri toplama arac ı ise Semerci (2007) taraf ı ndan geli ş tirilen “Yans ıtıcı Dü ş ünme E ğ ilimi Ölçe ğ i”dir. Ara ştı rma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ö ğ retmen adaylar ını n yeniliklere aç ı k, öncü, sorgulay ıcı ve ku ş kucu niteliklere sahip bireyler olduklar ı ortaya ç ı km ıştı r. Ayr ı ca; ö ğ retmen adaylar ını n bireysel yenilikçilik kategorilerine göre yans ıtıcı dü ş ünme e ğ ilimleri incelendi ğ inde ise gruplar aras ı nda anlaml ı farkl ı la ş malar oldu ğ u ortaya ç ı km ıştı r.


ABSTRACT
Both teachers and student teachers are required to be open to innovations and their worlds of thoughts should allow the changes these innovations bring as well. Therefore, this study aimed to analyze the reflective thinking tendencies of student teachers along with their openness to individual innovations. The sampling consisted of 320 student teachers studying at Hacettepe University, Faculty of Education. In order to determine student teachers’ levels of innovativeness and the categories they belong, the “Individual Innovativeness Scale”, which was developed by Hurt, Joseph and Cook (1977) and was adapted into Turkish by Kilicer and Odabasi (2010), was administered. The data collection tool used for determining student teachers’ reflective thinking tendencies was the “reflective Thinking Tendency Scale” developed by Semerci (2007). Findings of the study indicated that the participating student teachers were open to innovations and had questioning and skeptical characteristics with leadership skills. Additionally, analysis on the reflective thinking tendencies of student teachers according to their individual innovativeness categories displayed that there were significant differences between the groups.


ANAHTAR KELİMELER: ö ğ retmen adaylar ı , yans ıtıcı dü ş ünme, bireysel yenilikçilik


KEYWORDS: student teachers, reflective thinking, individual innovativeness.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education