İ LET İŞİ M FAKÜLTES İ Ö Ğ RET İ M ÜYELER İNİ N UYGULAMA VE PROJE TEMELL İ DERSLERDE MESLEK İ YETERL İ KLER İNİ N BEL İ RLENMES İ


THE OCCUPATIONAL CAPABILITY DETERMINATION OF COMMUNICATION FACULTY MEMBERS IN PRACTICE AND PROJECT BASED LESSONS


Öğr. Gör. Sinem DURSUN KASIMOĞLU


ÖZET
Ara ştı rmada, Yak ı n Do ğ u Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi’nde ders veren ö ğ retim üyelerinin, proje temelli derslerdeki mesleki yeterliklerini belirlemek amaçlanm ıştı r. Bireylerin meslek edinme süreçlerini olu ş turan üniversite eğ itimi, ö ğ retim elemanlar ını n mesleklerine kar şı olumlu tutum ve davran ış lar ı yla daha da anlam kazan ı r. Bu ba ğ lamda mesleki yeterlik kavram ını n önemi büyüktür. Nitel ara ştı rma tekniklerinin uyguland ığı ara ştı rmada, ö ğ retim üyelerinin bilgi yönetimi ve meslek bilgisine ili ş kin yeterliklerinin de ğ erlendirilmesi çerçevesinde yüz yüze görü ş me, sunum, doküman analizi gibi temel ara ştı rma basamaklar ı geli ş tirilmi ş tir . Ara ştı rmaya ileti ş im fakültesinin 4 bölümünden (her bölümden 3 öğ retim eleman ı olmak üzere) toplam 12 ki ş i kat ı lm ıştı r. Ara ştı rmaya kat ı lan ö ğ retim elemanlar ını n, “ö ğ renciyi tan ı ma” ve “ö ğ rencinin geli ş imini sa ğ lama”ya ili ş kin mesleki yeterliklerinin olumlu oldu ğ u görülmü ş tür. “Ö ğ retme-ö ğ renme sürecine ili ş kin mesleki yeterliklerde”, “ö ğ renmeyi, geli ş imi izlemeye ve de ğ erlendirmeye ili ş kin mesleki yeterliliklerde”, “okul, aile, meslekta ş ve toplum ili ş kilerine ili ş kin mesleki yeterliliklerde” ve “program ve içeri ğ e ili ş kin mesleki yeterliliklerde” bu ara ştı rman ı n sonucunda geli ş im kaydedildi ğ i görülmü ş tür


ABSTRACT
The research aims the occupational capability determination of communication faculty members in practice and project based lessons. University education which composes the acquiring occupation processes of people a further meaning with the faculty members’ positive attitudes and behaviors towards their professions. In this sense, importance of the occupational capability concept is significant. In this research that the qualitative research techniques was applied, basic research steps, such as the knowledge management of faculty members: face to face negotiation for evaluation of the occupational knowledge capabilities, presentation-seminar; qualitative research reflecting report- document analysis were developed. 12 people from four departments of communication faculty joined the research. It was seen that the faculty members who joined the research were good at knowing the student and they had a positive occupational capabilities regarding the student development. A progress was acquired with these occupational capabilities regarding teaching-learning process; following and evaluating the learning and development,; school, family, colleague and society relations; program and context.


ANAHTAR KELİMELER: ileti ş im, e ğ itim, mesleki yeterlik, proje temelli ders


KEYWORDS: vommunication, education, occupational capability, project based lesson

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education