İ LKÖ Ğ RET İ M SINIF Ö Ğ RETMEN İ ADAYLARININ SAYISAL OKURYAZARLIK DÜZEYLER İ VE TEKNOLOJ İ ALGILARI


DIGITAL LITERACY LEVEL AND TECHNOLOGY PERCEPTION OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES


Yrd. Doç. Dr. Ersun İŞÇİOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Süha KOCAKUŞAK


ÖZET
Bilgi teknolojilerinin geli ş mesiyle birlikte günlük ya ş am ımızı n her alan ı nda say ı sal veriler geleneksel becerilerin yerini alm ıştı r. Bu geli ş meye ba ğlı olarak geleneksel ortamda sadece yaz ı yla aktar ı lan bilgiler günümüzde resim, ses ve hareketli görüntülerle aktar ılı r, ar ş ivlenir ve payla şılı r hale gelmi ş tir. Say ı sal devrim olarak nitelendirilen bu süreçte bilgi teknolojilerinin toplumsal katmanlara entegrasyonunu gerçekle ş tirmek ve bu entegrasyonun süreklili ğ ini sa ğ lamak için öğ retmen adaylar ını n say ı sal teknolojiyi iyi okuyan, kullanabilen, yeniliklere adapte olabilen ve say ı sal verilerde tasar ı mlar yaparak bunlar ı ö ğ rencilere aktarabilen beceri ve tutumlara sahip olmalar ı büyük önem ta şı maktad ı r. Bu ara ştı rmada ilkö ğ retim s ını f ö ğ retmeni adaylar ını n say ı sal okuryazarl ı k düzeylerinin belirlenmesi amaçlamaktad ı r. Ara ştı rma, tarama yöntemi ile gerçekle ş tirilmi ş tir. Çal ış mada veriler, K ıyıcı (2008) taraf ı ndan geli ş tirilen “Ö ğ retmen Adaylar ını n Say ı sal Okuryazarl ı k Düzeylerini Belirleme Ölçe ğ i” ve odak grup görü ş mesi yöntemi ile toplanm ıştı r. Ara ştı rman ı n çal ış ma grubunu, 2011-2012 Bahar Döneminde Do ğ u Akdeniz Üniversitesi İ lkö ğ retim S ını f Ö ğ retmenli ğ i Bölümü ö ğ rencileri olu ş turmaktad ı r. Çal ış ma sonucunda ö ğ retmen adaylar ını n say ı sal okuryazarl ı k düzeyleri yüksek olarak belirlenmi ş olmas ı na ra ğ men ö ğ retmen adaylar ını n kendi alan derslerinde ve ileride ö ğ retmenlik hayatlar ı nda teknolojiyi kullanma konusundaki alg ı lar ını n yüksek olmad ığı tespit edilmi ş tir.


ABSTRACT
Together with the developments in Information Technologies, digital data substituted traditional skills in all fields of our daily life. The information being transmitted in writing in traditional environment have started to be transmitted, archived and shared through images, vocal and motional displays as a result of these developments. Now it is very important for the teacher candidates to read, utilize digital technology and to adapt in novelties and to create designs with digital data and to have necessary skill and behavior to transfer them to their students so that integration of information technologies in social layers be achieved and to maintain the sustainability of this integration. In this study, the objective is to determine the digital literacy level and technology perception of elementary school teacher candidates’. This study is carried out through descriptive survey method. In this study, data is collected through “Identification scale for digital literacy level of teacher candidates’ ” developed by K ıyıcı (2008) and with utilizing focus group discussion method. Study group of this study is constituted of the Elementary School Teacher Education Program students of East Mediterranean University during 2011- 2012 Spring Semester. Although the digital literacy level of teacher candidates has been determined to be high as a result of this study, it is also determined that their perception to use this technology both in their lecture of field and in their future teaching life is not so high.


ANAHTAR KELİMELER: Sayısal Okuryazarlık, Teknoloji Algısı , Öğretmen Adayları


KEYWORDS: Digital Literacy, Technology Perception, Teacher Candidates

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education