ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANI Ş BOZKLUKLARI İ LE İ LG İLİ A İ LELER İ N Bİ LG İ DÜZEYLER İ VE TUTUMLARI


THE INFORMATION LEVEL AND ATTITUDES OF FAMILIES ABOUT CHILDREN BEHAVIOURAL DISORDERS


Peyman HASSOY & Mustafa ÇAKICI


ÖZET
Ara şı rmada nitel ara ştı rma yöntemi kullan ı lm ıştı r. KKTC’nin Girne ilçesinde bulunan 4-12 ya ş grubunda çocu ğ u olan 47 anne ve 10 babadan olu ş an 57 aile ile görü ş ülmü ş tür. Ara ştı rma verileri 15 Nisan 2009 - 20 May ı s 2009 tarihleri aras ı nda ailelerle bire bir yap ı lan görü ş meler yoluyla toplanm ıştı r. Ara ştı rmada yar ı yap ı lan görü ş me formu kullan ı lm ıştı r. Görü ş me formunda sosyodemografik ve davran ış bozukluklar ı ile ilgili sorular yer alm ıştı r.Yap ı lan ara ştı rmada elde edilen bulgular davran ış bozukluklar ı yönünden ailelerin yeterli bilgiye sahip olmad ı klar ı , davran ış bozukluklar ını tan ı mlamakta ve çe ş itlerini saymakta zorluk ya ş ad ı klar ı bununla birlikte normal çocukluk davran ış lar ı ile bozukluklar ı ay ı rt edemeyerek tedavi sürecinde do ğ ru bir yol izleyemedikleri ortaya ç ı km ıştı r. Bunun yan ı nda bu bozukluklar ı n giderilmesinde bir uzman yard ımı na ihtiyaç duyuldu ğ unun fark ı nda olduklar ını ancak ailelerin çocuklardaki bozukluklar ı genellikle normal davran ış lar olarak alg ı lad ı klar ını ve kendilerinin çözebilece ğ ini dü ş ündüklerini göstermi ş tir. Çocuklarda görülen davran ış bozukluklar ı konusunda çocuklar ı n ruh sa ğlığı aç ısı ndan ailelerin yeterli bilgiye sahip olmad ığı ve ailelerin yeterli bilgilere sahip olabilmeleri için kapsaml ı bir e ğ itim ve bilinçlendirme programlar ı na ihtiyaç oldu ğ u dü ş ündürmektedir.


ABSTRACT
Qualitative method has been used in this research. This research is formed from interviewing 47 mothers and 10 fathers, a total of 57 families, who have children between the ages of 4-12 age group in the Kyrenia district. Research data has been collected between the dates 15 April 2009 and 20 May 2009 with direct face to face interviews with the families. Semi-structured interview form has been used during this research. Sosyodemographic and behavioral disorders related questions were included in the form of interview. According to the findings obtained from this research, families have little and insufficient knowledge about behavioral disorders of children. Although they have indicated their awareness of the necessity of professional help for the treatment of these disorders, they also pointed out that they are not totally aware how family attitude may affect the development of these disorders. Findings suggests that families have little knowledge about behavioral disorders in children mental health and that families need comprehensive educational programes in order to have enough and sufficient knowledge of behavioral disorders


ANAHTAR KELİMELER: Çocuk, Davran ış Bozuklu ğ u, Aile, Tutum


KEYWORDS: Children, Behavioral disorders, Family, attitudes

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education