KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVRE EĞİTİMİ VE SU TASARRUFU KONUSUNDAKİ TUTUM DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI


THE STUDY OF ATTITUDE OF STUDENTS IN NORTHERN CYPRUS FOR ENVIROMENTAL EDUCATION AND WATER CONSERVATION


Yrd. Doç. Dr. Şerife GÜNDÜZ & Ph.D. Ahmet BİLİR


ÖZET
Bu araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyindeki lise öğrencilerinin çevre eğitimi ve su tasarrufu konusundaki tutum ve davranış düzeylerini belirlemek amacı ile anket gerçekleştirilmiş ve çevre bilincinin oluşmasında eğitimin önemi vurgulanmıştır. Araştırmanın evrenini KKTC’de öğrenim gören 470 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerden 295’i kız ve 175’i erkektir. Nicel araştırma yöntemi ile ilişkisel tarama modelinin uygulandığı bu çalışma, bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketlerin yeterli zaman verilerek öğrencilerin cevaplaması ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanmış çevre anket formu kullanılmıştır.Anket sonuçlarından elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Kıbrıs’ın kuzeyinde çevre sorunları son yirmi yılda güncel yaşama girmiş konumdadır. Çevre sorunlarının bilinç ve farkındalık durumunun katılımcıların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespitinde ilişkisiz t – testi, eğitim, anne-babanın eğitim durumu, uyruk ve bölgeye göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesinde ise Anova, Scheffe testi ve Post Hoc testi uygulanmıştır. Öğrencilerin çevre eğitiminin yeterliliğine ilişkin davranışlarının incelemek üzere frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Çevre tutum ölçeğinin güvenirliği ile ilgili Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada elde edilen bulgular, öğrencilerin çevre eğitimi ve su tasarrufu konusunda genel olarak bilgi düzeylerinin yüksek olmasına rağmen bunların davranışsal boyutunun yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the level of awareness for water conservation and environmental education of high school students in Northern Cyprus by means of a questionnaire and to emphasize the importance of education in order to develop environmental awareness. The population of this research involves 470 high school students studying in Northern Cyprus. 295 female and 175 male students have participated in this questionnaire. The quantitative research method used in this study allows the students enough time to answer the questionnaire. The data is collected by a questionnaire prepared in accordance to the literature information. The results have been analyzed by SPSS software. Environmental issues have become an important issue within the past 20 years. In order to determine the gender variance of this consciousceness and awareness, the unrelated t-test was used. The variance according to the education level of parents, nationality and region is detected by Anova, Scheffe and Post Hoc tests. Moreover, in order to analyze the attitudes of the students regarding the environmental education adequacy, frequencies and percentages were used. The trustworthiness of the environmental behavior scale is found to be at a rate of 0.87 with respect to Cronbach Alfa. The findings obtained from this study show that the students generally have a high level of awareness for environmental education and water conservation; however this awareness is not reflected at a behavioral level.


ANAHTAR KELİMELER: eğitimi, çevresel bilinç, çevresel farkındalık, su tasarrufu, çevre bilgisi, lise, çevre tutum ölçeği


KEYWORDS: education, environmental awareness, environmental awareness, water conservation, environmental knowledge, high school, environmental attitude scale

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education