KKTC ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN BAKANLIK DENETMENLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARINA BAKIŞ AÇILARI


TEACHERS’ VIEWS ON THE LEADERSHIP BEHAVIOURS OF NATIONAL EDUCATION SUPERVISORS


Lütfiye FEDAİ


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, KKTC Ortaöğretim Kurumlarında görev yapan Öğretmenlerin, Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’ndaki denetmenlerin liderlik davranışlarına bakış açılarını belirlemek ve veriler doğrultusunda denetmen liderliğinin daha etkin ve verimli olabilmesi için bunları iyileştirici çözüm önerileri sunmaktır. Bu amaçla yola çıkan araştırmacı araştırmayı nitel desende oluşturmuş yapı bakımından yarı yapılandırılmış açık uçlu sorular sormuştur. Bu bağlamda araştırma ortaöğretim kurumlarında görev yapan 37 öğretmen ile görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgularda öğretmenlerin algısına göre denetmenlerin liderlik davranışları konusunda yeterli oldukları anlaşılmaktadır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenlerine göre liderlik algıları arasında anlamlı bir fark yoktur.


ABSTRACT
The aim of this study is to determine the point of views of the teachers who work in Secondary Schools and the auditors in the National Education Supervision Assessment and Steering Committee, on the leadership attitude and to offer solution for the audit system to be more effective and productive according to this data. With this aim the researcher, established the research in qualitative pattern, and asked open ended questions which are semi-established in terms of the structure. In this context, the research was carried out by means of interviewing with 37 teachers who work in Secondary Schools.The findings obtained from the research state that according to teachers’ perceptions, the ministry supervisors are satisfactory about leadership attitude. According to the research, there is no significant range in teachers’ perceptions according to variability of their age, gender and professional experience.


ANAHTAR KELİMELER: Eğitim, Denetmen, Öğretmen, Liderlik, KKTC


KEYWORDS: Education, Supervisor, Teacher, Leader, TRNC 1.GİRİŞ

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education