LİDER ALGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA : YÖNETSEL ETKİLİLİK


A STUDY ON THE PERCEPTIONS OF LEADERS: MANAGEMENT EFFECTIVENESS


Oya ERTURULOĞLU & Oytun SÖZÜDOĞRU


ÖZET
Bu çalışmada, K.K.T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı merkezi bir eğitim sistemi içerisinde yer alan ilk ve orta eğitim müdürleri ile müdür muavinlerinin yasalar, tüzükler ve yönetmelikler çerçevesinde yönetmekte oldukları okullarda yönetsel etkililik derecelerinin ne olduğu, diğer yandan yönetsel etkililik kavramının kişisel ve örgütsel gelişime katkılarının ne olduğu hakkında bir kanıya varmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma örnekleme katılanların düşünceleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yönetsel etkilik konusunda yapılan araştırmanın evreni K.K.T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaeğitim okullarında çalışan müdür ve müdür muavinleridir. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin örgüt içerisinde etkin bir çalışma ortamı, iletişim kurma ve bilgi akışı sağlayabilmeleri, stratejik planlama, değişim ve yaşam boyu öğrenme konularındaki düşünceleri ile yaptıkları uygulamalar hakkında kendilerine yönelik değerlendirmeleri ele alınmıştır. Sonuç olarak; örnekleme katılan yöneticilerin görüşleri doğrultusunda yapılan değerlendirmede yönetsel etkilik kavramı hakkında bilgileri olduğunu, okullarında yönetsel etkililiği uygulamaya çalıştıklarını, ayrıca bu kavramın kendi kişisel ve örgüt yapıları üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu belirtmek mümkündür.


ABSTRACT
This study was carried out in an attempt to reach conclusions about the degree of managerial effectiveness which is administered in schools within the framework of laws, regulations and by-laws by headmasters and vice-headmasters of primary and secondary education, on the other hand, contributions of personal and organizational development of the concept of managerial effectiveness in the context of the centralized educational system of the Ministry of National Youth and Sports Education in TRNC. Study sample is analyzed according to the perceptions of the participants. The population of the research about the managerial effectiveness is the working headmasters, vice-headmasters of primary and secondary schools which are connected to the Ministry of National Youth and Sports Education in TRNC. In this study, administrator’s evaluation of schools in an effective working environment within the organization, providing the flow of information and communication, strategic planning, applications made regarding change and lifelong learning for themselves about their thoughts are discussed. As a result; it is possible to imply that the administrators who participated in the survey are aware of the concept of managerial effectiveness, they are working to implement managerial effectiveness in schools, and also there is a positive effect of this concept on the individual organizational structure.


ANAHTAR KELİMELER: yönetsel etkikilik, kişisel gelişim, örgütsel gelişim, okul, müdür, müdür muavinleri


KEYWORDS: managerial effectiveness, improvement of administrator’s role, organizational improvement, school, headmasters, vice-headmasters

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education