İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ


ELEMENTARY SCHOOL TEACHER CANDIDATE PERCEPTIONS OF THE COMMUNITY SERVICE PRACTICE COURSE


Doç. Dr. Semra ERKAN, Arş. Gör. Gonca ULUDAĞ & Arş. Gör. Firdevs BURÇAK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, İlköğretim Bölümü öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine ilişkin algılarını belirlemek ve bu algıların çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışma grubunu, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dallarının üçüncü sınıflarına devam eden 315 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Dersine İlişkin Algıları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersine karşı algılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Adayların öğrenim gördükleri anabilim dalı değişkenine göre, kurum ve danışmanlık boyutlarındaki algıları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmen adaylarının bu derse yönelik algılarının yaş, cinsiyet, bir sivil toplum kuruluşuna üye olma ve gönüllü olarak bir sivil toplum etkinliğine katılım değişkenine göre anlamlı bir fark göstermediği tespit edilmiştir.


ABSTRACT
This study aims to identify the perceptions of elementary school teacher candidates about the Community Service Practice course and establish whether these perceptions vary according to certain variables. The study group consisted of 315 third-year teacher candidates studying at Hacettepe University, Education Faculty, Department of Elementary Education’s Division of Preschool Education, Elementary Education, Mathematics Education and Science Education. Data were collected by using a Personal Information Form and the Teacher Candidates’ Perceptions of the Community Service Practice Course Scale. The data gathered were analyzed by using t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). The results suggested that teacher candidates’ perceptions of the Community Service Practice course were positive. A significant difference was found between the perceptions of candidates from different departments in the institution and advising dimensions. On the other hand, teacher candidates’ perceptions of this course did not vary significantly with respect to age, gender, being a member of an NGO or volunteering for one.


ANAHTAR KELİMELER: topluma hizmet uygulamaları, toplumsal duyarlılık, öğretmen adayları, toplum hizmeti


KEYWORDS: community service practice, teacher candidates, community service

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education